Fuglsang fl yven­de Den dan­ske Asta­na- kap­ta­jn på vej mod top­pen i Pa­ris- Ni­ce

BT - - SPORTEN - Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

CY­KEL­FOR­ÅR

Om kort tid run­der Jakob Fuglsang et halvskar­pt hjør­ne, når der skal pu­stes 30 lys ud i fød­sels­dag­slag­ka­gen 22. marts. Men at den dan­ske eta­pe­løbs­spe­ci­a­list sta­dig kan le­ve­re en præ­sta­tion på højt ni­veau og med sin va­re­mær­ke­e­le­gan­ce in­takt i hvert ene­ste tråd, gav Fuglsang prø­ver på, da 2015 ud­ga­ven af Pa­ris- Ni­ce ram­te de før­ste bjer­ge.

Jakob Fuglsang var i høj grad en an­gri­ben­de for­ce, da lø­bets læng­ste eta­pe nå­e­de en 10 km op­kør­sel mod Croix du Chau­bou­ret, men måt­te li­ge ak­ku­rat slip­pe, da Team Skys løbs­fa­vo­rit Ri­chie Po­r­te ham­re­de for­bi i en kvæ­len­de ka­den­ce, der kun kun­ne mat­ches af team- kol­le­ga Ge­raint Thomas.

Den re­ge­ren­de ver­dens­me­ster, Mi­chal Kwi­at­kowski, fi k fær­ten af lø­bets fø­rer­trø­je og sat­te jag­ten ind på Team Skys fl yven­de duo med Fuglsang på hjul ved ki­lo­me­ter­mær­ket. Det ar­bej­de var ri­ge­ligt til at sæt­te for­hånds­fa­vo­rit­ter som Tejay van Gar­de­ren ( BMC), sid­ste års to­er, Rui Cos­ta ( Lam­pre) og Fuglsangs ita­li­en­ske Asta­na- kol­le­ga Fa­bio Aru så langt til­ba­ge, at det nu duft er af en ny top­pla­ce­ring til Fuglsang i det tra­di­tions­ri­ge fran­ske løb.

Da­gens vin­der

Da­gens helt sto­re vin­der blev dog Ri­chie Po­r­te, der hen­te­de kar­ri­e­rens stør­ste re­sul­tat ved at vin­de Pa­ris- Ni­ce for to år si­den og som med den af­slut­ten­de bjer­gen­kelt­start på Col d’Eze har en lil­le mat­ch­bold i be­ne­ne.

» Det var en fan­ta­stisk dag for hol­det. Vi tog den fra bun­den, og det var ik­ke no­gen let op­stig­ning, men at vi kun­ne slut­te bå­de som et­ter og to­er er for­ry­gen­de, « kon­sta­te­re­de Po­r­te.

» For to år si­den tog jeg den gu­le trø­je på en bjer­ge­ta­pe som den i dag, så jeg ved, at der ven­ter to hår­de da­ge in­den vi skal kø­re Col d’Eze. Jeg el­sker det bjerg og vil el­ske at fy­re en god en­kelt­start af der, hvis jeg kan. Med Ge­raint Thomas højt pla­ce­ret i klas­se­men­tet, har vi to kort at spil­le ud, og det er godt, « er­ken­der Ri­chie Po­r­te.

For Tin­koff - Saxo slut­te­de da­gen som en skuff el­se, da hol­dets pol­ske Tour­b­jerg­kon­ge, Ra­fal Ma­j­ka, faldt to­talt igen­nem og blev kørt helt ud af tav­len al­le­re­de ved bun­den af da­gens sid­ste ud­for­dring.

Fel­tet snor sig gen­nem land­ska­bet mel­lem Va­ren­nes- surAl­li­ers og Croix de Chau­bou­ret. På lil­le fo­to: Jakob Fuglsang.

Fo­to: AFP/ Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.