Ri­is- dan­sker kæm­per for sin frem­tid

BT - - SPORTEN - PÅ VIP­PEN Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Chri­stop­her Juul- Jensen er uden en sejr som pro­fes­sio­nel, men hå­ber vær­di kan gø­res op i holdånd og hårdt ar­bej­de.

Det er en ben­hård bran­che. De stær­ke­ste over­le­ver uden sværds­lag, men eft er hver sæ­son for­svin­der go­de, hård­t­ar­bej­den­de kol­le­ger ud i glem­s­len. Skub­bet ud af nye glat­te an­sig­ter og for­håb­nin­gen om en us­le­ben di­a­mant el­ler ba­re friskt blod til trup­pen.

For Chri­stop­her Juul- Jensen er frem­ti­den uvis. Kon­trak­t­ud­løb med den­ne sæ­son og når re­sul­tat­lis­ten ik­ke bug­ner af ly­sen­de sej­re, kan man ik­ke ta­ge fast ar­bej­de for gi­vet. Især ik­ke på et hold, som nu sej­ler un­der rus­sisk og ik­ke dansk fl ag.

» Li­ge nu er det en an­er­ken­del­se og et skul­der­klap for mig, at jeg er med i den trup, der kø­rer Tir­reno- Adri­a­ti­co. Det er et su­per­stærkt hold byg­get op om­kring Al­ber­to ( Con­ta­dor, red.), men det kræ­ver så og­så, at jeg kan ind­fri for­vent­nin­ger­ne, « er­ken­der den 25- åri­ge år­hu­si­a­ner.

» Det spil­ler da en rol­le, at min kon­trakt ud­lø­ber eft er den­ne sæ­son, men jeg må ba­re fo­ku­se­re på det ar­bej­de, jeg skal fuld­fø­re. Min plan er egent­lig ba­re at for­sæt­te min ud­vik­ling, « un­der­stre­ger Chri­stop­her Juul- Jensen.

Skal be­vi­se sit værd

Med ud­vik­ling hen­vi­ser Tin­koff - Saxos dan­ske hjæl­pe­ryt­ter til de so­li­de pla­ce­rin­ger, der er hen­tet i fl ere af de tun­ge klas­si­ke­re. I 2014 var JuulJen­sen og­så me­get tæt på en po­di­e­plads i Post Dan­mark Rundt, så der er sta­dig per­spek­ti­ver på det me­re per­son­li­ge plan.

» Jeg er be­vidst om, at jeg skal be­vi­se no­get og for­ven­ter ik­ke, at Bjar­ne ( Ri­is, red.) og Oleg Tin­kov ba­re kom­mer og hi­ver en kon­trakt op ad lommen. Jeg har ik­ke no­gen plan B klar, hvis der ik­ke skul­le væ­re mu­lig­hed for at fort­sæt­te på Tin­koff - Saxo, men jeg er over­be­vist om, at der er fl ere hold som ken­der mig i dag end for to år si­den. «

Chri­stop­her Juul- Jensen kæm­per for sin kar­ri­e­re som prof­ryt­ter. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.