Dræb­te tre PO­LI­TI­ET: på én nat­te­vagt

Østre Lands­ret stad­fæ­ster fængs­ling af sy­ge­hus- an­sat fra Ny­kø­bing Fal­ster

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

HOSPITALSDØD

En yn­gre kvin­de hav­de iføl­ge po­li­ti­et me­re end al­min­de­ligt travlt på sin nat­te­vagt på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus for to uger si­den.

Mel­lem si­ne al­min­de­li­ge ar­bejds­op­ga­ver nå­e­de hun iføl­ge po­li­tiets sig­tel­se og­så på sin 12 ti­mers- vagt at slå tre pa­tien­ter ihjel og for­sø­ge at dræ­be en fj er­de.

Det kom frem i Østre Lands­ret i går, hvor lands­dom­mer­ne skul­le ta­ge stil­ling til, om by­ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster hav­de gjort ret i at va­re­tægts­fængs­le kvin­den.

Lands­ret­ten end­te med at stad­fæ­ste fængs­lin­gen bag luk­ke­de dø­re. Til gen­gæld men­te lands­dom­mer­ne, at det var for­kert, at by­ret­ten ved grund­lovs­for­hø­ret 2. marts be­slut­te­de, at rets­mø­det skul­le fo­re­gå i ab­so­lut hem­me­lig­hed bag så­kaldt dob­belt- luk­ke­de dø­re - alt­så hvor selv den kon­kre­te sig­tel­se mod den yn­gre kvin­de ik­ke måt­te kom­me til off ent­lig­he­dens kend­skab.

Brug­te sprøjte

Iføl­ge po­li­tiets sig­tel­se er kvin­den mistænkt for tre drab og et drabs­for­søg ved at ha­ve sprøjtet et ukendt stof ind i pa­tien­ter­ne på en af­de­ling på sy­ge­hu­set. Hun næg­ter sig skyl­dig.

Dra­be­ne og

drabs­for­sø- get er iføl­ge po­li­ti­et al­le sket i tids­rum­met mel­lem lør­dag den 28. fe­bru­ar kl. 19.00 og søn­dag den 1. marts kl 07.00, hvor kvin­den hav­de nat­te­vagt på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus.

Det var en kvin­de­lig pa­tient, der over­le­ve­de drabs­for­sø­get. Iføl­ge sig­tel­sen er to af de dræb­te pa­tien­ter mænd, mens det sid­ste for­mode­de drab­soff er er en kvin­de.

For­nav­ne­ne på de fi re pa­tien­ter kun­ne ty­de på, at der er ta­le om æl­dre per­so­ner, men det er off ent­lig­he­den fo­re­lø­big af­skå­ret fra at få at vi­de med sik­ker­hed på grund af de luk­ke­de dø­re.

I går be­grun­de­de an­kla­ge­ren øn­sket om fort­sat hem­me­lig­hol­del­se af den op­sigtsvæk­ken­de sag med hen­sy­net til sa­gens opkla­ring.

Be­skyt­tes af nav­ne­for­bud

» Det vil væ­re fuld­stæn­dig øde­læg­gen­de for sa­gen, hvis kom­men­de vid­ner ken­der ind­hol­det af den fo­re­lø­bi­ge eft er­forsk­ning, « ar­gu­men­te­re­de ad­vo­ka­tur­chef Jeanette W. Andersen fra Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti.

Det be­slut­te­de ret­ten at gi­ve hen­de med­hold i, li­ge­som den sig­te­de kvin­de be­skyt­tes af et nav­ne­for­bud.

Den slan­ke kvin­de var selv til ste­de i ret­ten og tog til­sy­ne­la­den­de de al­vor­li­ge be­skyld­nin­ger med til­kæm­pet ro. Da hun gjor­de sin en­tré i retslo­ka­let i Østre Lands­rets 9. af­de­ling, ledsa­get af sin for­sva­rer og to ci­vil­klæd­te po­li­ti­folk, sat­te hun først kurs mod den stol i mid­ten af lo­ka­let, hvor sig­te­de nor­malt sid­der, når de skal af­gi­ve for­kla­ring for­an dom­mer­ne.

Kvin­dens for­sva­rer fi k hen­de dog i før­ste om­gang di­ri­ge­ret hen på en plads ved si­den af sig selv:

» An­kla­ge­ren skal li­ge teg­ne og for­tæl­le lidt først, « for­kla­re­de han sin kli­ent.

For­in­den var for­sva­re­ren ble­vet spurgt, hvor­dan hans kli­ent hav­de det:

» En­hver, der sæt­tes i så­dan en si­tu­a­tion, vil sy­nes, at ver­den syn­ker i grus, « lød sva­ret.

Det er her på Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus, at po­li­ti­et me­ner, at en an­sat dræb­te pa­tien­ter, mens hun hav­de nat­te­vagt. Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.