Ja, hø­je­re fart er sund for­nuft

BT - - NYHEDER -

Retsord­fø­rer, Ven­stre

ha­stig­heds­græn­sen på langt de fl este lan­de­ve­je i Dan­mark til 90 km/ t., uden det vil ha­ve no­gen ne­ga­ti­ve tra­fi ksik­ker­heds­mæs­si­ge kon­se­kven­ser. Man har væ­sent­ligt hø­je­re ha­stig­he­der på lan­de­ve­je­ne i bå­de Tys­kland og Sve­ri­ge, så der­for bør vi og­så ha­ve det i Dan­mark. Det vil og­så gø­re, at man kom­mer hur­ti­ge­re frem og spil­der min­dre tid i bi­len, og man vil kom­me hur­ti­ge­re på ar­bej­de, hvis man bor lidt ude på lan­det.

MAN KAN HÆ­VE

har væ­ret med 90 km/ t på nog­le lan­de­ve­je, har ik­ke re­sul­te­ret i fl ere tra­fi kdræb­te, så det kan la­de sig gø­re. Hvis man kig­ger over på den mod­sat­te si­de af Øre­sunds­bro­en, så har man hø­je­re fart på lan­de­vej­en, og det sam­me i Tys­kland, og det gør ik­ke de lan­de til tra­fi ksik­ker­heds­mæs­si­ge ulan­de. Vi tror, at det er fuldt for­svar­ligt at hæ­ve ha­stig­he­den ge­ne­relt på lan­de­vej­en fra 80 til 90 km/ t. Hvis der så er nog­le ve­je, hvor vi kan se, at der har væ­ret man­ge ulyk­ker og tra­fi kdræb­te, så kan man sæt­te ha­stig­he­den ned der, evt. helt ned til 70 km/ t.

DE FOR­SØG, DER

man skal ha­ve fart med for­nuft . De af os, der til hver­dag kom­mer i Jyl­land, vil vi­de, at på man­ge af de her lan­de­ve­je kø­rer folk i dag 90 km/ t. el­ler væ­sent­ligt me­re. Det er en god idé at ind­ret­te fart­græn­ser­ne eft er den sun­de for­nuft . Når vi nu har få­et al den her fart­kon­trol, og så er det og­så pas­sen­de, at vi de ste­der, hvor det gi­ver me­ning, sæt­ter far­ten op til 90 km/ t., og så kan det væ­re, at vi i vir­ke­lig­he­den kan få folk til at hol­de sig til fart­græn­sen i ste­det for, at folk kø­rer alt alt for stærkt, for det er der, uhel­de­ne op­står.

JEG SY­NES, AT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.