Tragisk neds­melt­ning

ME­NER

BT - - NYHEDER -

De se­ne­ste da­ges af­slø­rin­ger i BT af for­sø­get på at til­svær­te topkan­di­da­ten Mads Hol­ger in­ter­nt hos De Kon­ser­va­ti­ve er en tragi­ko­misk af­fæ­re. FOR UDEN­FOR­STÅ­EN­DE VIR­KER det fuld­kom­men van­vit­tigt, at et par­ti med så vold­som­me pro­ble­mer ty­er til at slag­te hin­an­den. Det er selv­føl­ge­lig fa­sci­ne­ren­de at se en om­gang po­li­tisk ha­raki­ri ud­spil­le sig, men det er og­så po­k­kers ær­ger­ligt for den bor­ger­ligt ori­en­te­re­de del af lan­dets væl­ger­be­folk­ning.

Den kon­ser­va­ti­ve stem­me i de­bat­ten er på­kræ­vet, hvis ik­ke høj­re­fl øj­en skal over­ta­ges af li­be­ra­li­ster i me­re el­ler min­dre ud­talt grad. Nu­vel, Dansk Fol­ke­par­ti har da et vist vær­di­fæl­les­skab med De Kon­ser­va­ti­ve, men er og­så kom­plet blot­tet for øko­no­misk re­a­li­tets­sans, hvil­ket nok gi­ver stem­mer, men og­så vil­le kø­re lan­det i grøft en, hvis det lo­ve­de skul­le hol­des.

Der er me­re end fi re pro­cent kon­ser­va­ti­ve i det­te land. Langt fl ere. Der­for hand­ler det ude­luk­ken­de om at se in­dad i par­ti­et, der ik­ke for­mår at ska­be væl­ger­mæs­sig op­bak­ning. Og her gør det ik­ke me­gen gavn at få op­rul­let en sag, hvor de­le af par­ti­et er ved at im­plo­de­re. DE KON­SER­VA­TI­VE HAV­DE un­der Poul Schlüter vold­som suc­ces ved en ræk­ke valg, men kan i dag blot drøm­me sig til­ba­ge til ti­den med Bendt Bendtsen, der blev kendt som ’ Mr. 10 pro­cent’, for­di det var, hvad man lå på i me­nings­må­lin­ger­ne. Si­den er det gå­et ned og ned via for­mænd som Le­ne Es­per­sen og Lars Bar­fo­ed. Og Sø­ren Pa­pe har nok haft et vist held til at adres­se­re bo­lig­be­skat­nin­gens uhen­sigts­mæs­sig­he­der, men der er langt til for­dums stor­hed. Den kom­mer kun igen, hvis De Kon­ser­va­ti­ve igen kan frem­stå som et par­ti med en skarp pro­fi l med or­dent­lig­hed som et væ­sent­ligt pa­ra­me­ter. Den kurs for­ud­sæt­ter ik­ke just, at man i for­sø­get på at gav­ne sig selv ska­der an­dre i par­ti­et. Det er skam­me­ligt, at den vig­ti­ge kon­ser­va­ti­ve stem­me i de­bat­ten er i færd med at dol­ke sig selv i ryg­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.