Nej, det er en far­lig co­ck­tail

BT - - NYHEDER -

til ulyk­ker. Ulyk­ker­ne bli­ver vold­som­me­re, hvis der er me­re fart på, og der kom­mer fl ere ulyk­ker. så man­ge vej- og tra­fi ktek­ni­ske for­an­stalt­nin­ger, som gør, at det er svært at kom­me ud i de ulyk­ker, som vi ser på de dan­ske lan­de­ve­je. De har bl. a. mid­te­rau­toværn, de har in­gen grøft er el­ler vejtræ­er, og der bor ik­ke så man­ge men­ne­sker tæt på lan­de­ve­je­ne, og stort set al­le til­kør­sels­ve­je i Sve­ri­ge er fj er­net. Man kan godt øge ha­stig­he­den på de dan­ske lan­de­ve­je, hvis man gjor­de som i Sve­ri­ge, men det kræ­ver rig­tig sto­re in­ve­ste­rin­ger. Så­dan som ho­ved­par­ten af lan­de­ve­je­ne i Dan­mark er i dag, vil det væ­re et kæm­pe pro­blem at hæ­ve fart­græn­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.