KUN­STEN AT MA­LE OP I ET HJØR­NE

For­hand­lin­ger Søs Ma­rie Serup

BT - - NYHEDER - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

For­hand­lings­kli­ma­et på Chri­sti­ans­borg pe­ger på, at der ik­ke vil bli­ve ind­gå­et fl ere sto­re aft aler på den­ne si­de af et valg.

Hvil­ke for­hand­lin­ger er ble­vet kort­slut­tet? Re­ge­rin­gen har haft en kort lun­te med op­po­si­tio­nen i den for­gang­ne uge. Det kan be­stemt hel­ler ik­ke ude­luk­kes, at op­po­si­tio­nen har nydt mu­lig­he­den for at gå ind og ud af for­skel­li­ge mi­ni­stres for­dø­re med den sam­le­de dan­ske pres­ses be­vå­gen­hed. Først fi k trans­port­mi­ni­ster Magnus He­u­ni­cke nok af de bor­ger­li­ge par­ti­er, da han for­hand­le­de en ny tiårig aft ale om DSB. Aft alen blev ind­gå­et kun med En­heds­li­sten og SF, men de bor­ger­li­ge mel­der, at de an­er­ken­der, at når en aft ale er un­der­skre­vet af to par­ter ( sta­ten og DSB), så bin­der den. He­u­ni­cke trak nok det læng­ste strå i den om­gang. Mette Fre­de­rik­sen for­hand­le­de ter­r­or­pak­ke - end­da med par­ti­le­de­re om sit mø­de­bord, men send­te ons­dag for­hand­ler­ne hjem med be­sked om, at hun sen­der et akt­styk­ke ( øn­ske om ek­stra øko­no­misk be­vil­ling, som ik­ke er aft alt i fi nans­lo­ven) di­rek­te i fi nans­ud­val­get. Så må de ( blå blok) jo se, om de tør stem­me imod. Akt­styk­ket vil kun hand­le om 2015, mens be­vil­lin­ger og be­fø­jel­ser til po­li­ti og eft er­ret­ning­s­tje­ne­ster for 2016, 2017 og 2018 først for­hand­les til eft er­å­ret. Alt­så eft er et valg. Og så­dan blev po­li­tiets res­sour­cer plud­se­lig en del af en kom­men­de valg­kamp. Op­po­si­tio­nen vil dog træk­ke sa­gen i fol­ke­tings­sa­len. Dels for­di re­ge­rin­gens ud­spil nu er klart un­der­fi nan­si­e­ret, dels for­di de ik­ke for­står re­ge­rin­gens hast­værk, men mest for­di det er et slags­mål, de ger­ne vil ta­ge.

Hvad sker der på net­tet? le­rin­gen skal sæt­tes fri, så det bed­re kan be­ta­le sig for pri­va­te at le­je ud - og det der­for vil øge ud­bud­det af le­je­bo­li­ger. En an­den hi­sto­rie fra net­tet blev næ­sten en foræ­ring til Lars Løk­ke Ras­mus­sen, mens der må sid­de en kre­a­tiv me­d­ar­bej­der et sted med rø­de ører over at ha­ve ind­sat tek­sten ’ Ren Løk­ke’ over et bil­le­de af en fa­døl i en Carls­berg- an­non­ce. Løk­ke lag­de selv link til an­non­cen på Fa­ce­book og skrev: ’ Pro­duct pla­ce­ment uden for­ud­gå­en­de til­la­del­se - I skyl­der vist en kvajebajer…’ Når po­li­ti­ke­re får mu­lig­hed for at ta­le om de­res ima­ge­pro­ble­mer med hu­mor, så ta­ger det brod­den af pro­ble­mer­ne.

Hvil­ke bud­ska­ber blev ek­stra po­li­ti­ske? Mor­ten Øster­gaards ta­le på KLs top­mø­de tors­dag skul­le egent­lig væ­re en ’ hil­sen fra re­ge­rin­gen’. Det var det og­så - end­da en ven­lig hil­sen! Men i ta­len kun­ne man og­så fi nde fi ne re­fe­ren­cer til ra­di­ka­le hold­nin­ger. Da Øster­gaard f. eks. vil­le tak­ke kom­mu­ner­ne for at ta­ge godt imod de man­ge nye fl ygt­nin­ge, sag­de han og­så: ’ Tak, for­di I ik­ke på no­get tids­punkt har rejst de men­tale græn­se­bom­me’ - en klar hil­sen til DFs øn­ske om øget græn­se­kon­trol, som De Ra­di­ka­le be­trag­ter som en no­get provin­si­el tænk­ning.

Er der så gå­et fuldt­o­net valg­kamp i den? Ik­ke end­nu. I de se­ne­ste uger er det to gan­ge kom­met til, at et fl er­tal har sam­let sig uden om re­ge­rin­gen, og ale­ne i den­ne uge har re­ge­rin­gen alt­så gjort kort pro­ces med op­po­si­tio­nen to gan­ge. Det er tegn på, at re­ge­ring­s­to­get er ved at gå i stå. Der­med ik­ke sagt, at re­ge­rin­gen er gå­et i stå, men pro­ces­sen med at re­ge­re lan­det er ved at gå i stå. For­hand­lings­kli­ma­et på Chri­sti­ans­borg er be­la­stet. Man le­der eft er po­li­tisk kant, me­re end man re­elt for­sø­ger at fi nde hin­an­den i et kom­pro­mis. Og så er man pin­ligt be­vid­ste om, at eft er et valg er ti­den en an­den - uan­set hvem der vin­der. Det gæl­der om, at man ik­ke har ma­let sig selv – men ger­ne de an­dre – op i et hjør­ne.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.