Skal fa­mi­li­en over­ta­ge no­get af an­sva­ret for at ta­ge sig af æl­dre fa­mi­lie­med­lem­mer fra sta­ten?

BT - - NYHEDER - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.04 GO­DE FOR­ÆL­DRE? På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.10 AN­SVAR FOR FOR­ÆL­DRE På fa­ce­book. com/ ditbt kl.

Nej

Aa­se Hø­egh

Sus­an­ne Pals­bo

Lau­ra Vei­le

Ja

6.694 stem­mer på bt. dk

EN BYR­DE FOR BØR­NE­NE Det vil jeg ( 81 år) ab­so­lut ik­ke bry­de mig om. Jeg skal ik­ke pas­ses – hvis jeg ik­ke selv kan kla­re mig – af mi­ne børn el­ler fa­mi­lie. Så vil vi væ­re til­ba­ge til gam­le da­ge, hvor de gam­le blev en byr­de for fa­mi­li­en, og man­ge af dem le­ve­de kum­mer­ligt. Men til gen­gæld sy­nes jeg, at de fa­mi­li­er, der har æl­dre fa­mi­lie­med­lem­mer på ple­je­hjem, skul­le be­sø­ge de­res æl­dre oft ere. Det kom­mer me­get an på, hvil­ke for­æl­dre de har væ­ret for de­res børn! Jeg kan ik­ke for­stå, at nog­le kan fi nde på at eft er­la­de de­res mor og far på et ple­je­hjem, som om de er aff ald. Det er ens for­æl­dre. Ens mor, som har bå­ret en i ma­ven i 9 må­ne­der og gjort en til den, man er i dag. Ja, selv­føl­ge­lig er det ik­ke al­le, der er ble­vet be­hand­let or­dent­ligt af de­res for­æl­dre. Men jeg me­ner sta­dig, at man har et an­svar for dem. Det er for nemt at sen­de dem på ple­je­hjem og så reg­ne med, at ple­je­per­so­na­let skal kla­re det he­le. Det gør ondt i hjer­tet, at nog­le af de æl­dre spør­ger eft er de­res børn. Hvad skal man si­ge til dem? At de ik­ke vil kom­me, for­di de har de­res egen ’ fa­mi­lie’ nu? Det er så trist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.