’’

BT - - NYHEDER -

Ugen bød bl. a. plud­se­lig på en an­non­ce, der på­står, at Li­be­ral Al­li­an­ce vil sæt­te hus­le­je­re­gu­le­rin­gen fri, at stær­ke kræft er i Ven­stre vil det sam­me, mens So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ik­ke vil æn­dre no­get. Den ty­pe an­non­cer ser man al­tid li­ge før et valg. Mest kendt er an­non­cen fra 1998, som vi­ste et bil­le­de af Uff e El­le­mann- Jen­sens hus sam­men med tek­sten: ’ Er det le­jer­ne, der skal be­ta­le for Jen­sens skat­te­let­tel­se’. Spørgs­må­let om hus­le­je­re­gu­le­ring er duk­ket op ved samt­li­ge valg si­den 1998, og hver gang har Ven­stre ka­te­go­risk af­vist på­stan­den. Det ved den ky­ni­ske kampag­ne­mand og­så, men han/ hun vil til­fø­je, at det oft e er nok at fl yt­te be­vis­byr­den. Nu er det end­nu en gang Ven­stre, der skal be­vi­se, at de ik­ke vil sæt­te hus­le­je­re­gu­le­rin­gen fri. Hvis det lyk­kes, skal V sta­dig sva­re på, hvad de vil gø­re ved, at LA fak­tisk me­ner, at re­gu-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.