BAR­FO­ED AFSL

Den tid­li­ge­re kon­ser­va­ti­ve for­mand og ju­stits­mi­ni­ster Lars Bar­fo­ed har und­ladt op­ly­se, hvor stort kend­skab han egent­lig har til sa­gen om mu­lig bag­va­skel­se af fol­ke­tings­kan­di­da­ten Mads Hol­ger

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk tnk@ bt. dk

LYD­FI­LER

Thomas Nør­mark Krog Den tid­li­ge­re kon­ser­va­ti­ve for­mand og ju­stits­mi­ni­ster Lars Bar­fo­ed har und­ladt op­ly­se, hvor stort kend­skab han egent­lig har til sa­gen om mu­lig bag­va­skel­se af fol­ke­tings­kan­di­da­ten Mads Hol­ger.

De se­ne­ste da­ge har BT af­slø­ret mail og hem­me­li­ge lyd­op­ta­gel­ser, der vi­ser, at en pres­se­rå­d­gi­ver på det kon­ser­va­ti­ve par­ti­kon­tor på Chri­sti­ans­borg samt to par­ti­med­lem­mer sid­ste som­mer for­søg­te at plan­te en us­and og ska­de­lig hi­sto­rie om Mads Hol­ger i pres­sen.

Da BT tirs­dag kon­fron­te­re­de Lars Bar­fo­ed med op­lys­nin­ger­ne, lød for­kla­rin­gen, at han i som­mer hav­de hørt om sa­gen fra ’ den ene parts si­de’ og her­eft er bad da­væ­ren­de par­ti­se­kre­tær Martin Da­hl ta­ge sig af det. Sa­gen stran­de­de dog, for­di Mads Hol­ger iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ik­ke vil­le læg­ge be­vi­ser­ne frem for Martin Da­hl.

Eft er BT har lagt ud­skrift er af to af­slø­ren­de lyd­fi ler frem, sag­de den nye par­ti­se­kre­tær Sø­ren Vand­sø så­le­des, at ’ det er nye op­lys­nin­ger, der her er kom­met frem, så det vil vi na­tur­lig­vis kig­ge nær­me­re på ved først­kom­men­de lej­lig­hed.’

Nu for­tæl­ler Lars Bar­fo­ed dog, at han al­le­re­de i som­mer hør­te tre af lyd­fi ler­ne på et mø­de med Mads Hol­ger i sit pri­va­te hjem. Det ske­te umid­del­bart eft er han 31. juli blev ori­en­te­ret om sa­gen af kreds­for­man­den i Tår­n­by, Bri­an Møl­leb­jerg.

» Få da­ge eft er mød­tes jeg med Mads Hol­ger, som hav­de bedt om et mø­de, hjem­me hos mig selv ( ik­ke til en mid­dag, som I skrev for­le­den, men mel­lem kl. 17 og 18) for at hø­re nær­me­re og fi k bl. a. af­spil­let de­le af de bånd, I har re­fe­re­ret.

Et par da­ge eft er fra­t­rå­d­te jeg som for­mand. På de få da­ge var der ik­ke mu­lig­hed for at få af­slut­tet un­der­sø­gel­sen og drage kon­klu­sio­ner. Eft er at jeg den 6. au­gust var fra­t­rå­dt som for­mand, hav­de jeg i sa­gens na­tur hver­ken mu­lig­hed el­ler an­svar for at af­slut­te sa­gen, « skri­ver han til BT.

Tog fejl af jour­na­list

Helt kon­kret hør­te Lars Bar­fo­ed op­ta­gel­sen mel­lem den 32- åri­ge tid­li­ge­re KU- for­mand og nu fol­ke­tings­kan­di­dat Ru­ne Kristensen og fre­elan­cejour­na­li­sten Louise Pe­der­sen. Sidst­nævn­te rin­ge­de i som­me­ren 2014 rundt for at fi nde ud af, hvem der for­søg­te at spre­de mod­vil­je mod Mads Hol­ger.

Det ske­te eft er, at bå­de Mads Hol­ger og den kon­ser­va­ti­ve kreds­for­mand i Tår­n­by var ble­vet rin­get op af Ek­stra Bla­det 24. juli og kon­fron­te­ret med ryg­ter om, at Mads Hol­ger skul­le ha­ve hær­get et ho­tel­væ­rel­se un­der et par­ti­se­mi­nar på Hinds­gavl Slot året for­in­den. Ek­stra Bla­det fi k al­drig hi­sto­ri- en be­kræft et, og hi­sto­ri­en blev al­drig bragt.

Men da fre­elan­cejour­na­li­sten Louise Pe­der­sen få da­ge se­ne­re rin­ge­de til fol­ke­tings­kan­di­dat Ru­ne Kristensen for at ud­frit­te ham om ryg­ter­ne om Mads Hol­ger, an­tog han fejl­ag­tigt, at hun ar­bej­de­de for Ek­stra Bla­det, og han end­te der­for med at ta­le over sig i sam­ta­len og vi­de­re­brin­ge det, navn­giv­ne kil­der for ny­lig kald­te ’ en løg­ne­hi­sto­rie’ om Mads Hol­ger:

» Der blev ra­se­ret sim­pelt­hen. Der var en fest, hvor de hav­de ta­get champag­ne med op på væ­rel­set og hav­de brugt en el­ler an­den brød­k­niv, el­ler hvad det var, til at slå hal­sen af med, der lå glas­skår, som en af de sø­de pi­ger, der ar­bej­der der­hen­ne, fi k skå­ret sig på om mor­ge­nen. Da han kon­fron­te­res med det, hav­de han ba­re hængt så­dan et ’ no dis­turb’skilt på dø­ren, « si­ger Ru­ne Kristensen på op­ta­gel­sen og rø­ber li­ge­le­des, at pres­se­me­d­ar­bej­de­ren Mor­ten Sche­els­beck og KU’eren Ni­chlas Vind er in­vol­ve­ret.

Fre­der Sche­els­beck

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger fi k Lars Bar­fo­ed på mø­det med Mads Hol­ger og­så kend­skab til, at Mads Hol­ger selv hav­de op­ta­get en te­le­fon­sam­ta­le, hvor den 20- åri­ge ung­doms­po­li­ti­ker Niki­ta Klæ­strup, der er kæ­re­ste med net­op Ru­ne Kristensen, rø­ber he­le pla­nen.

Men eft er Mads Hol­ger har af­spil­let fl ere de­le af te­le­fon­sam­ta­ler­ne med Ru­ne Kristensen, slår Bar­fo­ed fast, at do­ku­men­ta­tio­nen er fyl­dest­gø­ren­de, og at det ik­ke kan be­stri­des, at pres­se­rå­d­gi­ver Mor­ten Sche­els­beck er in­vol­ve­ret. Iføl­ge BTs kil­der præ­ci­se­rer den da­væ­ren­de par­ti­for­mand og­så, at me­d­ar­bej­de­re i par­ti­se­kre­ta­ri­a­tet al­drig må blan­de sig i, hvem der op­stil­les.

Har kend­skab

Lars Bar­fo­ed har der­med et væ­sent­ligt stør­re kend­skab til sa­gen og ik­ke mindst do­ku­men­ta­tio­nen, end han lod frem­gå i før­ste om­gang.

Men du sag­de tirs­dag til os, at du kun hav­de hørt om sa­gen fra den ene part. Fak­tisk har du jo hørt lyd­fi len, og på den bag­grund ind­led­te par­ti­et en un­der­sø­gel­se af for­hol­de­ne.

’ Det, jeg har skre­vet til jer, er helt og al­de­les i over­ens­stem­mel­se med det, jeg sag­de for­le­den. Jeg hav­de kun få­et sa­gen fo­re­lagt fra den ene part, nem­lig ved te­le­fon­sam­ta­le med Bri­an ( Møl­leb­jerg, red.) og mø­de med Mads Hol­ger – her­un­der Mads Hol­gers af­spil­ning af de­le af en lyd­fi l. Men jeg hav­de ik­ke haft kon­takt med de tre an­dre umid­del­bart im­pli­ce­re­de, Ru­ne, Mor­ten og Ni­chlas; og der­for kun­ne jeg na­tur­lig­vis ik­ke drage no­gen kon­klu­sion, men bad par­ti­se­kre­tæ­ren un­der­sø­ge sa­gen – der­un­der i for­hold til den me­d­ar­bej­der, som blev nævnt i sa­gen,’ skri­ver Bar­fo­ed til BT med hen­vis­ning til pres­se­me­d­ar­bej­der Mor­ten Sche­els­beck og de to K- pro­fi ler Ru­ne Kristensen og Ni­chlas Vind, som var med til at læk­ke for­ker­te op­lys­nin­ger til pres­sen om Mads Hol­ger.

32, sid­der i by­rå­det i Sol­rød og er an­sat i den kon­ser­va­ti­ve pres­se­tje­ne­ste på Chri­sti­ans­borg si­den 2013. Næv­nes fle­re gan­ge i te­le­fon­sam­ta­ler mel­lem fre­elan­cejour­na­list Louise Pe­der­sen og Ru­ne Kristensen og igen i sam­ta­ler mel­lem KUer Niki­ta Klæ­strup og Mads Hol­ger. Er iføl­ge lyd­op­ta­gel­sen ’ in­de over og ta­le med nog­le folk’ i for­bin­del­se med Mads Hol­ger- hi­sto­ri­en. » Er an­sat og kom­men­te­rer ik­ke. «

23, for­hen­væ­ren­de kan­di­dat til Eu­ro­paPar­la­men­tet og en del af De Kon­ser­va­ti­ves så­kald­te ’ ta­lent­pro­gram’. Iføl­ge lyd­op­ta­gel­sen er det ham, som ’ har talt med nat­te­vag­ten’ på Ek­stra Bla­det ved­rø­ren­de hi­sto­ri­en om Mads Hol­ger. » Hi­sto­ri­en om, at jeg skul­le ha­ve plan­tet en falsk hi­sto­rie om Mads Hol­ger, pas­ser ik­ke, « si­ger han.

32, fh v. KU- for­mand, fol­ke­tings­kan­di­dat i Guld­borgs­und- kred­sen. Rø­ber he­le pla­nen om Mads Hol­ger over for fre­elan­cejour­na­list Louise Pe­der­sen, for­di han for­veks­ler hen­de med en jour­na­list på Ek­stra Bla­det, som og­så hed­der Pe­der­sen og tid­li­ge­re har re­sear­chet på en kri­tisk hi­sto­rie om Mads Hol­ger. » Jeg har ik­ke ta­get fat i no­gen jour­na­list an­gå­en­de at læk­ke op­lys­nin­ger om Mads Hol­ger, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.