LØRER SIG SELV Kam­pen om kred­sen

BT - - NYHEDER - Ksv/ tnk

BTs dæk­ning af sa­gen 11., 12. og 13. marts.

’’

Ho­ved­per­so­nen Mads Hol­ger er kulørt, og per­son­gal­le­ri­et stort og bro­get i sa­gen om, hvor­dan kon­ser­va­ti­ve kræft er har for­søgt at til­svær­te de­res egen fol­ke­tings­kan­di­dat . Men mo­ti­vet hand­ler i bund og grund om en ad­gangs­bil­let til Chri­sti­ans­borg.

Til­ba­ge i juli 2014 for­søg­te pres­se­rå­d­gi­ver Mor­ten Sche­els­beck fra den kon­ser­va­ti­ve pres­se­tje­ne­ste på Chri­sti­ans­borg sam­men med de to par­ti­fæl­ler Ru­ne Kristensen og Ni­chlas Vind iføl­ge lyd­fi ler, som BT er i be­sid­del­se af, at læk­ke en ska­de­lig hi­sto­rie om Mads Hol­ger til Ek­stra Bla­det. En us­and hi­sto­rie, det al­drig blev be­kræft et.

Om­trent på sam­me tid var bå­de den 36- åri­ge Mads Hol­ger og den 23- åri­ge KU’er Ni­chlas Vind på ta­pe­tet som fol­ke­tings­kan­di­da­ter i Tår­n­by- Dra­gør- kred­sen. Den 23- åri­ge Ni­chlas Vind, der var en del af par­tiets ta­lent­hold, fortjen­te i nog­le par­ti­fæl­lers op­tik fol­ke­tings­kred­sen i Tår­n­by- Dra­gør.

Kred­sens fo­re­truk­ne

Mads Hol­ger var dog Tår­n­by- kred­sens ’ fo­re­truk­ne kan­di­dat’, fastslog kreds­for­man­den Bri­an Møl­leb­jerg i en mail til Lars Bar­fo­ed 31. juli. Det en­de­li­ge til­sagn var ik­ke gi­vet af Mads Hol­ger, men kreds­for­man­den hav­de al­le­re­de vendt idéen med da­væ­ren­de par­ti­se­kre­tær Martin Da­hl.

Der­for un­dre­de kreds­for­man­den sig og­så, da den 23- åri­ge Ni­chlas Vind plud­se­lig blev bragt i spil i kred­sen. Der var nu ud­sigt til kamp­valg mel­lem Mads Hol­ger og Ni­chlas Vind om kred­sens ene­ste fol­ke­tings­kan­di­da­tur.

Det er der­for kreds­for­man­den Bri­an Møl­leb­jergs op­fat­tel­se, at den un­ge KU’er hav­de et ty­de­ligt mo­tiv til at svær­te Mads Hol­ger til, hvil­ket han og­så gør sin for­mand Lars Bar­fo­ed op­mærk­som på i mai­len af 31. juli: Ni­chlas Vind er ’ per­so­nen med mo­ti­vet til at bag­va­ske Mads Hol­ger,’ som kreds­for­man­den for­mu­le­rer det.

Fæl­det af kulør­te hi­sto­ri­er

Men in­den de to over­ho­ve­det nå­e­de den op­stil­len­de ge­ne­ral­for­sam­ling i kred­sen, måt­te Tår­n­by- kred­sen drop­pe sin fo­re­truk­ne kan­di­dat.

Kulør­te hi­sto­ri­er om Mads Hol­gers per­son hvirv­ler rundt in­ter­nt i par­ti­et. Kulør­te hi­sto­ri­er, som den 32- åri­ge tid­li­ge­re KU- for­mand og nu­væ­ren­de fol­ke­tings­kan­di­dat Ru­ne Kristensen al­le sam­men har vi­de­re­bragt i en te­le­fon­sam­ta­le 27. juli med en fre­elan­cejour­na­list, som han fejl­ag­tigt an­ta­ger ar­bej­der for Ek­stra Bla­det.

En­den på det he­le blev, at kræft er i Dra­gør- de­len af valg­kred­sen ik­ke øn­ske­de at stil­le med Mads Hol­ger som fol­ke­tings­kan­di­dat. Men den 23- åri­ge Ni­chlas Vind slap ik­ke for kamp­val­get, for i ste­det gik den re­la­tivt ukend­te Tom Stei­fel- Kristensen i kamp­valg med ham og vandt.

Og ho­ved­per­so­nen Mads Hol­ger fi k i sid­ste en­de og­så en kreds; på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn.

Lars Bar­fo­ed har und­ladt at op­ly­se, at han kend­te til sa­gen om bag­va­skel­sen af Mads Hol­ger. Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft/ Pri­vat­fo­to

44, nyvalgt til De Kon­ser­va­ti­ves ho­ved­be­sty rel­se og næst­for­mand for væl­ger­for­e­nin­gen i Tår­n­by. Bli­ver rin­get op af Ek­stra Bla­det 24. juli, for­di bla­det ar­bej­de­de på en kri­tisk hi­sto­rie om Mads Hol­ger. Er­fa­rer si­den, at hi­sto­ri­en er læk­ket af par­ti­fæl­ler. Ori­en­te­rer Lars Bar­fo­ed om, at ’ en yderst uhel­dig sag’ er un­der op­sej­ling i en mail 31. juli 2014.

38 år, for­hen­væ­ren­de KU- for­mand og ho­ved­be­sty rel­ses­med­lem. Næv­nes i te­le­fon­sam­ta­le mel­lem Mads Hol­ger og Niki­ta Klæ­strup, for­di han og­så ind­kal­des til mø­de med Ni­chlas Vind, Ru­ne Kristensen og Mor­ten Sche­els­beck, eft er Ru­ne Kristensen har talt over sig til en jour­na­list. Øn­sker ik­ke at ud­dy­be sin rol­le, men si­ger: » Jeg har in­gen ak­tier i sa­gen. At jeg bli­ver nævnt i for­bin­del­se med den­ne, må be­ro på en mis­for­stå­el­se, og jeg øn­sker ik­ke at bli­ve ta­get til ind­tægt for no­get, jeg ik­ke har væ­ret en del af. «

20, for­mand for KU Lol­land- Fal­ster. Dan­ner par med fol­ke­tings­kan­di­dat Ru­ne Kristensen. Har to te­le­fon­sam­ta­ler med Mads Hol­ger i slut­nin­gen juli 2014. Sva­rer iføl­ge te­le­fon­sam­ta­le ’ ja’ til, at pres­se­rå­d­gi­ver Mor­ten Sche­els­beck har rin­get til Ek­stra Bla­det med en ne­ga­tiv hi­sto­rie om Mads Hol­ger. Næv­ner, at hen­des kæ­re­ste har mød­tes med Mor­ten Sche­els­beck, Ni­chlas Vind og Kasper Hül­sen til ’ kri­se­hånd­te­ring’. Har in­gen kom­men­ta­rer til sa­gen.

Sø­ren Pa­pe Poul­sen ( K) vil ik­ke kom­men­te­re på be­skyld­nin­ger­ne. Ar­kiv­fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.