Spe­gepøl­se­krig

Iføl­ge Dan Jør­gen­sen er det ’ vild­le­den­de’ at kal­de spe­gepøl­ser sun­de. Ka­ren Hæk­kerup er ue­nig

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk Fo­to: Nils Meilvang

» Det gi­ver alt­så in­gen me­ning, at spe­gepøl­ser med et så højt sal­tind­hold kan får et mær­ke, « si­ger fø­de­va­re­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen. Fo­to: Kasper Pals­nov

KO­ST­RÅD

Be­gik Fø­de­va­re­sty­rel­sen et over­greb på den dan­ske spe­gepøl­se, da man fra­tog den sit ef­ter­trag­te­de nøg­le­huls­mær­ke?

Spørgs­må­let har an­bragt tid­li­ge­re fø­de­va­re­mi­ni­ster Ka­ren Hæk­kerup og den nu­væ­ren­de mi­ni­ster for om­rå­det Dan Jør­gen­sen i hver sin lejr.

Fra sit kon­tor i land­bru­gets ho­ved­sæ­de Axel­borg ret­te­de Ka­ren Hæk­kerup for­le­den et hårdt an­greb mod be­slut­nin­gen om at sæt­te spe­gepøl­sen i den er­næ­rings­mæs­si­ge skam­me­krog.

Et sun­de­re valg

Hun me­ner, at nøg­le­huls­mær­ket ik­ke skal væ­re for­be­holdt slan­ke­pro­duk­ter. Men og­så en hjælp til at træf­fe et sun­de­re valg mel­lem helt al­min­de­li­ge fø­de­va­rer.

» Hvis jeg vil ha­ve en spe­gepøl­se, fo­re­træk­ker jeg at få hjælp og vej­led­ning, når jeg står ved kø­le­di­sken, frem for at væ­re hen­vist til at læ­se alt det med småt. Det får man ik­ke gjort.

Jeg sy­nes, sta­ten skal hjæl­pe mig. Ik­ke for­døm­me mig. Hvis man ta­ler om kost på en så­dan må­de, at folk næ­sten skal fø­le sig skam­ful­de, for­di de ik­ke har dyr­ket de­res eg­ne grønt­sa­ger i en gam­mel kaf­fe­kan­de ude på al­ta­nen, så gi­ver folk op. De luk­ker ører­ne, « sag­de Ka­ren Hæk­kerup.

Af­vi­ser kri­tik

Dan Jør­gen­sen ( S) af­vi­ser kri­tik­ken.

Han har sam­men med si­ne em­beds­mænd valgt at lyt­te til Hjer­te­for­e­nin­gen og Di­a­be­tes­for­e­nin­gen.

» De si­ger, at nøg­le­huls­mær­ket er fint, men det gi­ver alt­så in­gen me­ning, at spe­gepøl­ser med et så højt sal­tind­hold kan få et mær­ke. Det er for vild­le­den­de, og det har vi lyt­tet til. Man kan ik­ke se bort fra, at der er rig­tig me­get salt i dem, og at det ik­ke er sundt, « si­ger Dan Jør­gen­sen.

Hvor­for ik­ke hjæl­pe for­bru­ger­ne til at fin­de den sun­de­re spe­gepøl­se?

» Man må ger­ne an­pri­se en va­re med et la­ve­re fedtind­hold og skri­ve det på va­ren, hvis man vil det. Men man kan ik­ke få et nøg­le­huls­mær­ke, der står for no­get an­det og har nog­le græn­ser for ind­hol­det af salt og fedt. «

Hvor­for har I så stram­met reg­ler­ne?

» Hvis man en­de­lig skal kri­ti­se­re no­get, må det væ­re, at vi først gør det nu. Tid­li­ge­re var der ik­ke reg­ler om salt i kød, og det, tror jeg, de fle­ste med for­stand på er­næ­ring er­ken­der, var en fejl. «

Dan Jør­gen­sen kø­ber hel­ler ik­ke Ka­ren Hæk­kerups ar­gu­ment om, at ko­st­rå­de­ne er ble­vet så hel­li­ge, at al­min­de­li­ge men­ne­sker ik­ke kan føl­ge med.

» Vi skal ik­ke fø­re os frem med løf­te­de pe­ge­fin­gre. Det er jeg enig med Ka­ren Hæk­kerup i. Net­op der­for er nøg­le­huls­mær­ket en god idé. Det er en vej­led­ning.

Nøg­le­huls­mær­ket

er et fæl­les nor­disk er­næ­rings­mær­ke, som skal gu­i­de for­bru­ger­ne i de­res valg af sun­de­re fø­de­va­rer. Dan­mark, Nor­ge og Sve­ri­ge har sam­men ind­ført det nye er­næ­rings­mær­ke.

med Nøg­le­hul­let le­ver op til et el­ler fle­re krav for ind­hol­det af fedt, suk­ker, salt el­ler kost­fi­bre.

Fø­de­va­rer

» Hvis jeg vil ha­ve en spe­gepøl­se, fo­re­træk­ker jeg at få hjælp og vej­led­ning, når jeg står ved kø­le­di­sken, « si­ger Ka­ren Hæk­kerup, Land­brug & Fø­de­va­rer.

Fo­to: Jonas Sko­vb­jerg Fogh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.