’’

BT - - NYHEDER - Dan Jør­gen­sen, fø­de­va­re­mi­ni­ster

Dan­sker­ne er sim­pelt­hen over en kam et fol­ke­færd, der spi­ser alt for me­get mæt­tet fedt og for me­get salt

» Man kan fak­tisk godt la­ve stegt flæsk og per­sil­lesovs, så det kan få nøg­le­huls­mær­ket. Det er der ik­ke no­get eli­tært over, « si­ger Dan Jør­gen­sen. Stegt flæsk uden salt? » Ja, du kan gå ind på Dan­sker­nes­mad. dk og fin­de en op­skrift på stegt flæsk uden salt, og jeg vil væd­de på, at du vil sy­nes, at det sma­ger godt. Jeg si­ger ik­ke, at der slet ik­ke må væ­re salt i ma­den. Spe­gepøl­se sma­ger dej­ligt, og jeg spi­ser det selv en gang imel­lem. Men ba­re for­di det sma­ger dej­ligt, og man­ge er gla­de for det, be­ty­der det jo ik­ke, at vi skal bru­ge et of­fent­ligt mær­ke til at la­de som om, det er sundt. For det er det ik­ke, « si­ger han.

Kost- bom­bar­de­ment

Hans fi­lo­so­fi er at mo­ti­ve­re folk ved at ta­le po­si­tivt om de go­de ting, man kan gø­re, i ste­det for at ta­le til folks dår­li­ge samvit­tig­hed.

» Man vil al­drig hø­re mig si­ge, at man ik­ke må spi­se spe­gepøl­se el­ler no­get an­det. Folk må spi­se fuld­stæn­dig, som de vil. Til gen­gæld vil man tit hø­re mig si­ge, at hvis man har lyst til at spi­se sun­de­re, kan nøg­le­huls­mær­ke­de pro­duk­ter væ­re en god hjælp. Al­le kan ik­ke væ­re eks­per­ter i hu­man er­næ­ring. Vi prø­ver at hjæl­pe folk til at navi­ge­re i al­le de in­for­ma­tio­ner om kost, som de bli­ver bom­bar­de­ret med he­le ti­den, « si­ger Dan Jør­gen­sen. smo og BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.