Fe­de uva­ner

BT - - NYHEDER -

FEDT OG SALT

En ny un­der­sø­gel­se af dan­sker­nes kostva­ner fra DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet vi­ser, at dan­sker­ne spi­ser fle­re grønt­sa­ger og me­re fisk, men og­så me­re fedt.

Ind­hol­det af mæt­tet fedt i ko­sten er 50 pro­cent hø­je­re end an­be­fa­let.

» Dan­sker­ne er sim­pelt­hen over en kam et fol­ke­færd, der spi­ser alt for me­get mæt­tet fedt og for me­get salt. Det er rig­tig skidt for fol­kes­und­he­den, og det be­ty­der, at rig­tig man­ge men­ne­sker op­le­ver hel­breds­mæs­si­ge kon­se­kven­ser, og at nog­le end­da dør af det, « si­ger Dan Jør­gen­sen.

Han glæ­der sig over de po­si­ti­ve ten­den­ser, hvad an­går grønt­sa­ger og fisk, men når det er sagt, er der sta­dig­væk me­get, der kan for­bed­res, me­ner mi­ni­ste­ren.

Stegt flæsk med per­sil­lesovs

Han stod selv bag kon­kur­ren­cen om Dan­marks na­tio­nal­ret. No­get over­ra­sken­de løb stegt flæsk af med sej­ren, og et af for­må­le­ne med kon­kur­ren­cen var at fin­de ud af, hvad folk godt kan li­de at spi­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.