Igen: Da­nish Crown fy­rer 280 an­sat­te

BT - - NYHEDER - Povl Dengsøe Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

DA­NISH CROWN

Slag­te­ri­kon­cer­nen Da­nish Crown skæ­rer 280 stil­lin­ger væk i Ring­s­ted, som er det ene­ste sto­re til­ba­ge­væ­ren­de slag­te­ri på Sjæl­land. Da­nish Crown be­grun­der fy­rin­ger­ne med be­ho­vet for at til­pas­se sin ka­pa­ci­tet.

» Fle­re års fal­den­de pro­duk­tion af slag­tesvin i Dan­mark får Da­nish Crown til igen at til­pas­se slag­te- ka­pa­ci­te­ten på de dan­ske svi­ne­slag­te­ri­er, « skri­ver kon­cer­nen i en pres­se­med­del­el­se.

Det hed­der vi­de­re i med- de­lel­sen, at slag­te­ri­ets ka­pa­ci­tet skæ­res ned med ca. 15.000 slag­tesvin om ugen, og at kon­cer­nen gen­nem læn­ge­re tid har kørt slag­tesvin på tværs af lan­det for at få ud­fyldt ka­pa­ci­te­ten på slag­te­ri­et i Ring­s­ted.

» Det er ik­ke no­gen for­nuf­tig løs­ning, « kon­sta­te­res det.

Ge­ne­relt fal­der pro­duk­tio­nen af dan­ske slag­tesvin fort­sat, og det be­ty­der, at der er for me­get ka­pa­ci­tet på de dan­ske slag­te­ri­er i Da­nish Crown.

» Det gi­ver kun me­ning at skæ­re ka­pa­ci­tet ned, hvis vi gør det sam­let, og fak­tisk er det før­ste gang, vi luk­ker et halvt slag­te­ri. Men Ring­s­ted er så­dan ind­ret­tet, at slag­te- ri­et i dag kø­rer på fle­re slag­te­linjer end an­dre slag­te­ri­er. Der­for kan vi fy­sisk fjer­ne to slag­te­linjer, så der sam­ti­dig spa­res på ved­li­ge­hold og an­dre fa­ste ud­gif­ter. I sid­ste en­de hand­ler det om at sik­re, at ejer­ne får den bedst mu­li­ge af­reg­ning for de­res gri­se, så vi be­va­rer slag­tesvin­pro­duk­tio­nen, « si­ger Sø­ren F. Erik­sen, pro­duk­tions­di­rek­tør i Da­nish Crown.

» I over­ens­stem­mel­se med af­ta­ler­ne i for­bin­del­se med ned­læg­gel­se af ar­bejds­plad­ser vil der bli­ve op­ret­tet en job­bank og ud­ar­bej­det so­ci­al­pla­ner for den en­kel­te me­d­ar­bej­der i for­bin­del­se med luk­nin­gen, « skri­ver kon­cer­nen i pres­se­med­del­el­sen.

280 an­sat­te på Da­nish Crown- slag­te­ri­et i Ring­s­ted mi­ster de­res job.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.