Fængsels­be­tjen­te klar til at be­kæm­pe ek­stre­mis­me

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

ØGET FO­KUS

Den helt sto­re ud­for­dring for de dan­ske fængs­ler li­ge nu er de ra­di­ka­li­se­re­de fan­ger.

Det fast­slår Kim Øster­bye, for­mand for fængsels­be­tjen­te­nes fag­for­e­ning, Fængsels­for­bun­det. Han bak­kes op af nye tal fra PET, der vi­ser, at en ud af fem ud­rej­ste Sy­ri­en- kri­ge­re har en ube­tin­get fængsels­dom med i ba­ga­gen, når de rej­ser til væb­ne­de kon­flik­ter i Irak og Sy­ri­en.

» Vi har et pro­blem, og det er no­get, vi er nødt til at ta­ge al­vor­ligt. Jeg tror først, at det er in­den for de se­ne­re år, at det er gå­et op for os, at de her fan­ger ud­gør den trus­sel, som de gør, « si­ger Øster­bye.

» Hidtil har vi haft fo­kus på kri­mi­na­li­te­ten og min­dre på, om de ind­sat­te ek­sem­pel­vis er me­get re­li­gi­øse. Det er vi nødt til at æn­dre i frem­ti­den, « ud­dy­ber han.

Si­den Omar El- Hus­se­in i mid­ten af fe­bru­ar ryste­de Kø­ben­havn med sit ter­r­or­an­greb, har me­di­er, po­li­ti­ke­re og eks­per­ter ret­tet pro­jek­tø­ren mod de so­ci­a­le myn­dig­he­der i håb om at fin­de svar på, hvor­dan det kun­ne gå, som det gik. Fængs­ler­ne er ik­ke ble­vet for­bi­gå­et i den øvel­se, ef­ter­som den 22- åri­ge ger­nings­mand hav­de op­holdt sig bag trem­mer, kort før han gen­nem­før­te an­gre­be­ne.

Der skal stør­re fo­kus på at be­kæm­pe ek­stre­mis­me i fæng­ler­ne for at und­gå lig­nen­de til­fæl­de, som da Kr­udt­tøn­den blev an­gre­bet i fe­bru­ar. Ar­kiv­fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.