Po­li­ti­et jag­ter mand ef­ter over­fald på pi­ge

BT - - NYHEDER - Jo­han­ne Haa­gerup Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

PO­LI­TI­J­AGT

En mand over­faldt tors­dag af­ten mel­lem klok­ken 20 og 20.30 en 14- årig pi­ge i Øster Do­en­se nær Ho­bro.

Man­den tril­le­de i sin bil ind til si­den, hvor pi­gen kom gå­en­de, og spurg­te hen­de om vej ud af by­en. Da hun hav­de hjul­pet ham, greb han fat i hen­de og tvang hen­de ned på jor­den. Det lyk­ke­des pi­gen at vri­ste sig fri og flyg­te, hvor­ef­ter man­den for­svandt i ukendt ret­ning.

» Vi ved om man­den, at han er om­kring 40 år, cir­ka 180 cm høj og al­min­de­lig af byg­ning. Han har kort, mørkt hår, skægs­tub­be og er iført mør­ke cow­boy­buk­ser og mør­ke sko, « op­ly­ser vi­cepo­li­ti­in­spek­tør ved Nord­jyl­lands Po­li­ti Frank Ol­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Man­den tal­te uden ac­cent el­ler an­dre mar­kan­te ken­de­tegn. Han kør­te i en mørk per­son­bil med fi­re dø­re.

Po­li­ti­et ef­ter­for­sker sa­gen på høj­tryk og be­der al­le bor­ge­re, der har set el­ler hørt no­get mistæn­ke­ligt, om at kon­tak­te po­li­ti­et ved at rin­ge 114.

» Vi vil rig­tig ger­ne hø­re fra folk, der bor i om­rå­det, om de har set en mistæn­ke­lig bil el­ler en bil, der ik­ke hø­rer til i lo­ka­l­om­rå­det, el­ler på an­den vis no­gen, der har ud­vist mistæn­ke­lig ad­færd, « si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tø­ren.

Nord­jyl­lands Po­li­ti ef­ter­ly­ser en ca. 40- årig mand for et over­greb på en 14- årig tors­dag af­ten. Ar­kiv­fo­to: Martin Syl­vest Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.