STRANDVEJSVILL

Lotto- vin­de­ren fra Hels­in­gør har købt strand­vejsvil­la­er til bør­ne­ne og sin sø­ster - ge­vin­sten på 315 mio. kr. er nu in­ve­ste­ret, si­ger hun

BT - - NYHEDER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk mkn@ bt. dk

SHOP AMOK

Mads Kor­sa­ger Nielsen Hun har hand­let gan­ske for­nuf­tigt. Det skuds­mål får Lot­tovin­de­ren fra Hels­in­gør med fra Dan­ske Spils øko­no­mi­ske rå­d­gi­ver. På trods af, at hun på un­der en må­ned har ’ brugt’ al­le pen­ge­ne.

Si­den den nu 48- åri­ge mor til fem fra Hels­in­gør vandt dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste ge­vinst på fan­ta­sti­ske 315 mio. kr., er pen­ge­ne spen­de­ret. For­stå­et på den må­de, at de er pla­ce­ret i fast ejen­dom, ak­tier og obligationer, si­ger hun til Hels­in­gør Dag­blad.

» Jeg sy­nes, det ly­der for­nuf­tigt. Det er mit ind­tryk, at det er en fa­mi­lie, som ik­ke har væ­ret vant til at for­val­te stør­re pen­ge­be­løb, så jeg sy­nes be­stemt, det er me­get for­nuf­tigt at føl­ge de an­vis­nin­ger, som de må ha­ve få­et i det­te til­fæl­de, « si­ger Har­ry Aa­mann, der blandt an­det rå­d­gi­ver Dan­ske Spils lot­tovin­de­re.

Så­le­des og­så i det­te til­fæl­de, hvor han for ny­lig be­søg­te vin­der­fa­mi­li­en fra Hels­in­gør for at le­de dem på det ret­te øko­no­mi­ske spor.

» Jeg sag­de til dem, at de skul­le fin­de sig en bank­rå­d­gi­ver, som de kun­ne sto­le på og for­står hvad si­ger. Nog­le af dem kan en mas­se fi­ne ord og snak­ker for­fær­de­lig hur­tigt, så man nemt bli­ver helt for­vir­ret af det, « si­ger Har­ry Aa­mann.

Pen­ge­ne er brugt

Fre­dag for­tal­te fa­mi­li­en, der vandt de 315 mio. kr. i lot­to­spil­let Eu­ro­ja­ck­pot, at al­le pen­ge­ne en­ten er brugt på fast ejen­dom el­ler pla­ce­ret i ak­tier el­ler obligationer.

» Hvis vi in­ve­ste­rer pen­ge­ne or­dent­ligt, så kan de ka­ste 12 mil­li­o­ner kro­ner af sig i ren­te hvert år. Og det kan man jo godt le­ve for, « sag­de hun til Hels­in­gør Dag­blad.

Iføl­ge avi­sen har hun købt fa­mi­li­ens sam­men­brag­te børn hver en strand­vejsvil­la. Des­u­den har lot­tovin­de­rens sø­ster, der og­så er bo­sat i Hels­in­gør- om­rå­det, få­et et hus, skri­ver avi­sen.

Selv har den 48- åri­ge lotto- vin­der og hen­des mand, der sta­dig ar­bej­der som ta­gren­ser, op­sagt le­je­må­let af de­res ræk­ke­hus. In­den læn­ge flyt­ter de ind i en ejen­dom ‘ på den rig­ti­ge si­de af Strand­vej­en’, hvor der blandt an­det er mu­lig­hed for at hol­de he­ste.

Har hy­ret et vagt­værn

Det er nu tre uger si­den, at lot­tovin­de­ren trå­d­te ind i ram­pe­ly­set som ‘ den 47- åri­ge mil­li­o­nær- mor til fem’ i Kvi­ck­ly i Prø­ve­ste­ens­cen­tret i Hels­in­gør. På grund af ge­vin­stens stør­rel­se har op­mærk­som­he­den væ­ret stor, og fa­mi­li­en har der­for hy­ret et vagtsel­skab, hvil­ket Dan­ske Spil be­kræf­ter.

» Når vi snak­ker om en ge­vinst af den stør­rel­se, er det klart, at det rej­ser spørgs­mål om­kring sik­ker­hed. Der­for har vi ta­get kon­takt til PET og dis­ku­te­ret, hvad vi kun­ne gø­re. Det har be­ty­det, at vi har an­be­fa­let et vagtsel­skab til vin­de­ren, « si­ger Thomas Rør­sig, kom­mu­ni­ka­tions­chef i Dan­ske Spil. så­dan. Det lig­ger så dybt i mig, at man ik­ke skal rut­te med pen­ge­ne. Og­så selv om man er mul­ti­mil­li­o­nær, « si­ger den hel­di­ge vin­der til Hels­in­gør Dag­blad.

Det va­rer dog næp­pe for evigt, ly­der spå­dom­men fra Har­ry Aa­mann, der har rå­d­gi­vet man­ge ny­bag­te lot­to­mil­li­o­næ­rer, før tu­ren kom til Hels­in­gør- fa­mi­li­en.

» Det si­ger de al­le sam­men. At de ik­ke vil æn­dre stil og fort­sat kø­be på til­bud. Men der er in­gen tvivl om, at når man har så man­ge pen­ge til sin rå­dig­hed, så æn­drer pri­vat­for­bru­get sig. Det er jo så­dan, at når man står ne­de i bu­tik­ken, kan man godt se, at det lidt dy­re­re tekstil må­ske er lidt me­re læk­kert. Det sam­me gæl­der rød­vi­nen og bøf­fer­ne på gril­len om som­me­ren. Når pen­ge­ne nu al­li­ge­vel er på kon­to­en, så vil man ger­ne of­re lidt me­re, « for­tæl­ler Dan­ske Spils øko­no­mi­ske rå­d­gi­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.