Lottovinder: Jeg blev af­vist hos Mer­ce­des

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk Ar­kiv­fo­to: Reu­ters

BIL­KØB

Det er som ta­get fra Julia Ro­berts- fil­men ’ Pret­ty wo­man’.

Hvem hu­sker ik­ke den be­røm­te sce­ne fra fil­men, der fik al­le til at gni­de sig ska­de­fro i hæn­der­ne, da Julia Ro­berts ven­der til­ba­ge, to­talt ui­gen­ken­de­lig i helt nyt og ek­stra­va­gant dyrt de­sig­ner­tøj, til eks­pe­di­en­ten, der da­gen før hån­ligt af­fær­di­ge­de Ro­berts i en af L. A. s luksu­støj­bu­tik­ker. I ste­det svan­ser Julia Ro­berts ud af bu­tik­ken i slip­strøm­men på si­ne eg­ne ord til den over­leg­ne eks­pe­di­ent, der er pro­vi­sions­løn­net: Big mista­ke.

For i dis­se da­ge ska­ber den kvin­de­li­ge lotto- vin­der, der for knap tre uger si­den vandt dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste lot­to­ge­vinst på svim­len­de 315 mil­li­o­ner kro­ner, nem­lig be­gej­string hos lo­ka­le ejen­doms­mæg­le­re. De før­ste hus­køb på Strand­vej­en er nem­lig al­le­re­de gen­nem­ført.

Gad ik­ke kig­ge op

Men en Mer­ce­des- for­hand­ler i Nord­s­jæl­land gik glip af en kæm­pe­stor han­del, da den ny­slå­e­de mul­ti­mil­li­o­nær duk­ke­de op for at bru­ge nog­le af si­ne pen­ge. Men kvin­den end­te med at bli­ve så sur på bil­for­hand­le­ren, at hun gik igen – uden bil.

» Han gad ik­ke en­gang at kig­ge op fra skær­men, da jeg kom for at kø­be bi­len, « si­ger lot­tovin­de­ren til Hels­in­gør Dag­blad og til­fø­jer:

» Det var jo nok for­di, jeg ik­ke lig­ne­de en af de­res sæd­van­li­ge kun­der. Men han skul­le sgu ba­re vi­de. «

I ste­det kør­te hun sam­men med sin mand vi­de­re til en an­den bil­for­hand­ler og køb­te en mi­ni­bil, der ko­ste­de en tien­de­del af, hvad den plan­lag­te Mer­ce­des vil­le ha­ve ko­stet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.