90 km/ t.

Rå­det for Sik­ker Tra­fik støt­ter De Ra­di­ka­les for­slag om at hæ­ve fart­græn­sen på nog­le lan­de­ve­je

BT - - NYHEDER - Ras­mus Walt­her Jensen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

TRA­FIK

Ti ki­lo­me­ter me­re i ti­men kan sag­tens la­de sig gø­re på de dan­ske lan­de­ve­je, hvis man spør­ger Rå­det for Sik­ker Tra­fik. Rå­det støt­ter så­le­des De Ra­di­ka­les for­slag om at hæ­ve fart­græn­sen fra 80 til 90 ki­lo­me­ter i ti­men nog­le ste­der i lan­det.

» Vi er sto­re til­hæn­ge­re af, at man ser på, om der er vej­stræk­nin­ger, hvor det gi­ver me­ning at hæ­ve fart­græn­sen, « si­ger di­rek­tør Mo­gens Kjær­gaard Møller.

» Hvis folk op­le­ver, at græn­sen ge­ne­rer, og hvis der blandt an­det er få si­de­ve­je og god be­læg­ning, kan det væ­re en god idé at til­la­de 90 ki­lo­me­ter i ti­men, for­di man vil få en me­re har­monisk af­vik­ling

LØR­DAG 14. MARTS 2015 af tra­fik­ken med ens­ar­tet fart og fær­re over­ha­lin­ger, « si­ger han .

De Ra­di­ka­le bli­ver bak­ket op af par­ti­er­ne i den bor­ger­li­ge op­po­si­tion, og hel­ler ik­ke tra­fik­sik­ker­he­dens for­kæm­pe­re stil­ler sig alt­så i vej­en for hø­je­re ha­stig­he­der. Men før po­li­ti­ker­ne bli­ver eni­ge om at be­stil­le nye vejskil­te, an­be­fa­ler Mo­gens Kjær­gaard Møller, at de læ­ser op på lan­de­vejs­sta­ti­stik­ken.

» To tred­je­de­le af de per­so­ner, som mi­ster li­vet i tra­fi­ku­lyk­ker, bli­ver slå­et ihjel på de dan­ske lan­de­ve­je. I halv­de­len af til­fæl­de­ne er det far­ten, der er en af­gø­ren­de el­ler en med­vir­ken­de år­sag. Kom­bi­na­tio­nen af lan­de­ve­je og me­re fart er en rig­tig gif­tig co­ck­tail, « un­der­stre­ger han.

Se til Sve­ri­ge

Di­rek­tø­ren sy­nes, at de dan­ske po­li­ti­ke­re skal skæ­ve til vo­res sven­ske na­bo­er. I Sve­ri­ge har det væ­ret mu­ligt at hæ­ve ha­stig­he­den og hol­de an­tal­let af ulyk­ker ne­de, for­di man sam­ti­dig har brugt sto­re sum­mer på sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger.

» Sve­ri­ge har man­ge lan­de­ve­je, hvor man må kø­re 100 ki­lo­me­ter i ti­men, men de er sta­dig en del af tra­fik­sik­ker­hed­s­e­li­ten, « si­ger Mo­gens Kjær­gaard Møller.

» På en lang ræk­ke stræk­nin­ger har de op­stil­let au­toværn for at und­gå mod­kø­ren­de tra­fik, de har fyldt grøf­ter­ne ud, så man ik­ke kan kø­re ned i dem, og der er ik­ke ret man­ge si­de­ve­je. Det har ko­stet man­ge pen­ge, men hvis man er vil­lig til at la­ve den in­ve­ste­ring og gø­re lan­de­ve­je­ne og om­gi­vel­ser­ne me­re sik­re, vil det væ­re for­nuf­tigt at øge ha­stig­heds­græn­sen, « si­ger di­rek­tø­ren for Rå­det for Sik­ker Tra­fik.

De Ra­di­ka­le og Rå­det for Sik­ker Tra­fik er eni­ge om, at det kan væ­re en god idé at hæ­ve fart­græn­sen fra 80 km/ t. til 90 km/ t. på vis­se lan­de­ve­je. Ar­kiv­fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.