Tra­fik­for­sker: Fle­re ulyk­ker

BT - - NYHEDER -

FART

Et po­li­tisk fler­tal, ført an af de Ra­di­ka­le, vil hæ­ve far­ten til 90 ki­lo­me­ter i ti­men på nog­le lan­de­ve­je. Men hø­je­re fart er lig med fle­re færds­el­su­lyk­ker, vur­de­rer lek­tor Har­ry La­hr­mann, der er med­lem af tra­fik­forsk­nings­grup­pen på Aal­borg Uni­ver­si­tet.

» Vi ved med sik­ker­hed, at når ha­stig­he­den på lan­de­ve­je­ne sti­ger, så sti­ger an­tal­let af ulyk­ker, « si­ger han.

Er­fa­rin­ger­ne fra et tra­fik­for­søg, som be­gynd­te i ju­ni 2011, ty­der dog og­så på, at ti ki­lo­me­ter me­re i ti­men og­så fø­rer go­de ting med sig, når det kom­mer til dan­sker­nes tra­fi­kad­færd.

Ska­ber ens­ar­tet kør­sel

På 103 ki­lo­me­ter lan­de­vej ti for­skel­li­ge ste­der i Dan­mark har man sat far­ten op til 90 ki­lo­me­ter i ti­men, og iføl­ge Vej­di­rek­to­ra­tet har det skabt en me­re ens­ar­tet kør­sel. Det er net­op et af ar­gu­men­ter­ne bag for­sla­get fra de Ra­di­ka­le, som mø­der op­bak­ning fra Ven­stre og de øv­ri­ge blå par­ti­er.

For­sø­get er ved at bli­ve eva- lu­e­ret, og Har­ry La­hr­mann tror, at man vil få po­si­ti­ve re­sul­ta­ter at se. Tra­fik­for­ske­ren vur­de­rer dog, at reg­ne­styk­ket over an­tal ulyk­ker sta­dig vil ha­ve rø­de tal på bund­linj­en, hvis man sæt­ter far­ten op.

» Hvis man kan få folk til at kø­re med sam­me ha­stig­hed, træk­ker det i ret­ning af fær­re ulyk­ker, og hvis ha­stig­he­den bli­ver hø­je­re, får vi fle­re ulyk­ker. Så er det spørgs­må­let, hvil­ken af de ef­fek­ter der er den stør­ste. Jeg vur­de­rer, at et sti­gen­de an­tal ulyk­ker på grund af en hø­je­re ha­stig­hed vil væ­re den do­mi­ne­ren­de ef­fekt, « si­ger han. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.