Fa­mi­lie­far dræbt i flystyrt ’’

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk Øjen­vid­ne

Det, jeg ser, er, at han kom­mer fly­ven­de lavt. Han læg­ger til­sy­ne­la­den­de an til lan­ding, men no­get går galt

ULYK­KE

Den 66- åri­ge mand, der tors­dag mi­ste­de li­vet i et tragisk flystyrt ved Vorupør, var et kendt an­sigt i den nord­ve­stjy­ske fe­ri­e­by. Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti of­fent­lig­gjor­de i går, at den dræb­te er iden­tisk med Per Brus­gaard, der i man­ge år drev den lo­ka­le køb­mands­bu­tik sam­men med sin hu­stru.

Par­ret over­tog i 1978 køb­mands­bu­tik­ken i by­en, hvor de beg­ge er vok­set op. De stif­te­de si­den fe­ri­e­ud­lej­nings­sel­ska­bet Fe­ri­e­part­ner Thy, der står for ud­lej­ning af som­mer­hu­se i om­rå­det, li­ge­som par­ret har stå­et for for­pagt­nin­gen af Strand­gaar­dens Cam­ping i Nør­re Vorupør. Det er i dag par­rets svi­ger­søn, der dri­ver køb­mands­bu­tik­ken, og de­res to børn ar­bej­der og­så i fa­mi­lie­virk­som­he­den.

En er­fa­ren pi­lot

Per Brus­gaard var en er­fa­ren pi­lot, der hav­de man­ge fly- ve­ti­mer bag sig. Han delt­og blandt an­det i fly­ve­kon­kur­ren­cer i Thi­sted Fly­ve­klub, hvor han i 2013 fik en tred­je­plads i en lan­dings­kon­kur­ren­ce. Det var net­op un­der lan­din­gen på en lil­le, pri­vat fly­ve­plads ved Søn­der Vorupør, at ulyk­ken ind­traf tors­dag ef­ter­mid­dag.

Me­get tæt på en byg­ning

Et øjen­vid­ne har for­talt til bt. dk, at Per Brus­gaard i de dra­ma­ti­ske se­kun­der før flystyr­tet med nød og næp­pe und­gik at ram­me en byg­ning.

» Det, jeg ser, er, at han kom- mer fly­ven­de lavt. Han læg­ger til­sy­ne­la­den­de an til lan­ding, men no­get går galt. Plud­se­lig skif­ter han ret­ning og sty­rer hen mod ta­get på en byg­ning. Han kom­mer li­ge hen over det, og så styr­ter han ned på den an­den si­de af byg­nin­gen, « be­ret­te­de øjen­vid­net om den vold­som­me ulyk­ke.

Ef­ter styr­tet brød fly­et i brand, og Per Brus­gaards liv stod ik­ke til at red­de. Po­li­ti­et og Ha­va­ri­kom­mis­sio­nen skal nu for­sø­ge at opkla­re, hvor­for fly­et styr­te­de ned. Po­li­ti­et op­ly­ser, at der kan ha­ve væ­ret en fejl på fly­et, men det kan først kon­klu­de­res en­de­ligt, når de tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser på fly­et er fær­di­ge i lø­bet af nog­le uger.

Mi­ste­de kon­trol­len

» Det ene­ste, jeg kan si­ge for nu­væ­ren­de, er, at pi­lo­ten mi­ste­de kon­trol­len over ind­flyv­nin­gen, og at han blev dræbt, « si­ger Hen­rik Nielsen, vagt­chef ved Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti, til bt. dk.

Po­li­ti­et of­fent­lig­gjor­de i går, at den dræb­te pi­lot er iden­tisk med Per Brus­gaard, der i man­ge år drev den lo­ka­le køb­mands­bu­tik i den nord­ve­stjy­ske fe­ri­e­by Vorupør sam­men med sin hu­stru.

Fo­to: Klaus Mad­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.