DRON­NING MAR

Re­gen­ten har mi­stet sin go­de og næ­re ven Pe­ter He­e­ring. I hans sel­skab var Dron­nin­gen al­tid tryg, si­ger eks­pert

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk jukr@ bt. dk

DØDS­FALD

Julie Kragh Dron­ning Mar­gret­hes næ­re ven Pe­ter He­e­ring er død ef­ter læn­ge­re tids syg­dom. He­e­ring- fa­mi­li­en og kon­ge­hu­set har stær­ke bånd, der stræk­ker sig over fle­re ge­ne­ra­tio­ner, og Pe­ter F. He­e­ring var én af de få, som Dron­nin­gen kun­ne væ­re sig selv over­for, me­ner eks­pert.

Et me­get fint og kær­ligt men­ne­ske. Så­dan be­skri­ver Pe­ter He­e­rings dat­ter, Chri­stel Lüt­ti­chau, sin far.

» Han gik me­get op i, at man op­før­te sig or­dent­ligt, « for­tæl­ler hun til BT.

Kon­ge­hu­set øn­sker ik­ke at kom­men­te­re pri­va­te an­lig­gen­der, men Chri­stel Lüt­ti­chau be­kræf­ter, at hen­des for­æl­dre og re­gent­par­ret var ’ næ­re ven­ner gen­nem mas­ser af år’.

» De er me­get tro­fa­ste men­ne­sker, « for­tæl­ler hun om Dron­nin­gen og Prin­sen.

Pe­ter He­e­ring, der nå­e­de at fejre sin 80 års fød­sels­dag i au­gust, før han gik bort i for­gårs, vok­se­de op i fi­ne kår som ar­ving til det tra­di­tions­ri­ge li­kør­fir­ma He­e­ring og som den fem­te i slæg­ten med nav­net Pe­ter.

Næ­re re­la­tio­ner

He­e­ring- fa­mi­li­en har næ­re re­la­tio­ner til det dan­ske kon­ge­hus. Pe­ter F. He­e­rings for­æl­dre, Pe­ter og Lis­sen He­e­ring, var tæt­te ven­ner med dron­ning Mar­gret­hes for­æl­dre, kong Fre­de­rik IX og dron­ning In­grid. Og det ven­skab gik vi­de­re til de­res børn.

Da Pe­ter He­e­ring i 1962 gif­te­de sig med sin Sus­an­ne, blev glæ­den blot end­nu stør­re, for i hen­de fandt Dron­nin­gen en nær ve­nin­de, der li­ge­som hen­de in­ter­es­se­re­de sig bræn­den­de for bal­let.

Æg­te­par­ret He­e­ring var da og­så en del af re­gent­par­rets fa­ste grup­pe af ven­ner, som det hvert år fejrer nytår­s­af­ten med – hvert år med et nyt ud­klæd­nings­te­ma. Og Pe­ter He­e­rings død er uden tvivl en stor sorg for dron­ning Mar­gret­he, for­di hun i ham mi­ster en af si­ne al­ler­nær­me­ste.

Det me­ner Lars Hov­bak­ke, der er hi­sto­ri­ker og eks­pert i kon­ge­hu­set. Han pe­ger på, at den kon­ge­li­ge fa­mi­lie bli­ver nødt til at hol­de en vis di­stan­ce til de man­ge men­ne­sker, som de hver dag er i kon­takt med.

» Der­for kom­mer de per­son­li­ge ven­ska­ber må­ske til at spil­le en re- la­tivt stør­re rol­le for de kon­ge­li­ge, end de gør for an­dre men­ne­sker, for­di man som kon­ge­lig om­gi­ver sig med en hel mas­se men­ne­sker, som man ik­ke har et per­son­ligt ven­skab med, « si­ger han.

Men­ne­sket Mar­gret­he

Lars Hov­bak­ke gæt­ter på, at dron­ning Mar­gret­he i sel­skab med Sus­an­ne og Pe­ter He­e­ring har kun­net fø­le sig som men­ne­sket Mar­gret­he sna­re­re end ma­jestæten.

» I al­le an­dre sam­men­hæn­ge skal man som kon­ge­lig pas­se ut­ro­lig me-

LØR­DAG 14. MARTS 2015 get på med, hvad man fo­re­ta­ger sig og si­ger. Der­for får det ven­skab en sær­lig rol­le for de kon­ge­li­ge, « pe­ger han på.

Dron­nin­gens næ­re ve­nin­de Sus­an­ne He­e­ring for­tal­te i 2008, hvad det var ved Pe­ter He­e­ring, der fik hen­de til at fal­de for ham. De mød­te hin­an­den til et sel­skab på et gods i be­gyn­del­sen af 1960’ er­ne. Først et halvt år ef­ter mød­te de hin­an­den igen, men hun kun­ne ’ smad­der­godt li­de ham li­ge fra be­gyn­del­sen’, har hun for­talt i sin bi­o­gra­fi ’ Fru H.’.

» Han var helt spe­ci­el. Han vir­ke­de re­el og sød. Spæn­den­de, men på in­gen må­de bral­ren­de. Han vir­ke­de hel­ler ik­ke som en over­klas­sed­reng, og dem har jeg mødt man­ge af. Det var hans char­me, jeg fandt fan­ta­stisk. Jeg tror, man må si­ge, at jeg på det tids­punkt var en ombejlet ung da­me. Jeg ke­de­de mig i hvert fald ik­ke. Men der var in­gen dis­kus­sion: Jeg var vild med Pe­ter, « for­tæl­ler Sus­an­ne He­e­ring i bo­gen.

Par­ret blev hur­tigt gift og fik ef­ter­føl­gen­de fi­re børn.

Dron­ning Mar­gret­he har mi­stet sin go­de ven, li­kør­fa­bri­kan­ten Pe­ter He­e­ring: Han blev 80 år og dø­de i for­gårs ef­ter læn­ge­re tids syg­dom. Fo­to: Jør­gen Kirk

og Fo­to: Bjar­ne Lüt­hcke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.