RGRETHE I SORG ’ Han var en gent­le­man’

BT - - NYHEDER -

LØR­DAG 14. MARTS 2015

» Vi er et godt team. Vi sup­ple­rer hin­an­den. Selv­føl­ge­lig kan vi skæn­des, det vil­le væ­re mær­ke­ligt an­det, men vi har respekt for hin­an­den og en dyb, dyb kær­lig­hed, « ly­der det fra Sus­an­ne He­e­ring, der fi k 52 år sam­men med sin mand.

Gen­si­dig respekt

For­æl­dre­nes æg­te­skab har væ­ret et for­bil­le­de for dat­te­ren Chri­stel Lüt­ti­chau, der er den æld­ste af He­e­ring­par­rets fi re børn:

» Jeg er vok­set op i en har­monisk fa­mi­lie, og mi­ne for­æl­dre hav­de et stærkt æg­te­skab. De hav­de gen­si­dig respekt for hin­an­den og for den an­dens vir­ke­om­rå­der. Min far del­te alt an­gå­en­de sit fi rma med min mor, « for­tæl­ler hun.

I 1990 er­kend­te han, at ti­den var lø­bet fra fa­mi­lie­fi rma­et og solg­te tipol­de­fa­de­rens livs­værk til Da­ni­sco.

Pe­ter He­e­ring var en­ga­ge­ret i man­ge pro­jek­ter, her­i­blandt Da­nes Wor­ldwi­de og Øre­gaard Mu­se­um.

Pe­ter Fre­de­rik Suhm He­e­ring

( født 1934) var fem­te ge­ne­ra­tion i fa­mi­lie­fi rma­et Pe­ter F. He­e­ring, som han drev fra 1969 ind­til sal­get i 1990.

Li­kør­fi rma­et

Pe­ter F. He­e­ring ejes i dag af det sven­ske fi rma Sprit­cen­tra­len.

kir­se­bær­li­kør - Cher­ry He­e­ring – er en af Dan­marks mest kend­te spi­ri­tus­ser.

var gift med Sus­an­ne He­e­ring, der eje­de Fru H’s Dan­se­in­sti­tut i Næst­ved. Dron­ning Mar­gret­he kre­e­re­de kostu­mer til sko­lens af­dans­nings­bal i åre­vis. Dan­sesko­len blev luk­ket for få år si­den.

Fir­ma­ets

Han

Par­ret,

der var bo­sat i Hel­lerup, har fi re børn, Chri­stel, Pe­ter, Chri­stoff er og Gre­gers, og ot­te bør­ne­børn.

He­e­ring var kom­man­dør af Dan­ne­brog­or­de­nen.

Pe­ter

VEN­NER MIN­DES

Mu­si­ke­ren og kom­po­ni­sten Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re er li­ge­som den nu af­dø­de Pe­ter F. He­e­ring en del af dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­riks næ­re ven­ne­kreds. Han be­teg­ner He­e­ring som ’ en gent­le­man’.

» Han var en fi n fyr he­le vej­en igen­nem, « til­fø­jer Fa­bri­ci­us- Bjer­re om ven­nen, som han har kendt, si­den Pe­ter F. He­e­ring var 20 år.

Pe­ter og Sus­an­ne He­e­ring var li­ge­som Bent Fa­bri­ci­us- Bjer­re og hans ko­ne, Camilla Arndt, del af re­gent­par­rets in­der­kreds, der år eft er år fejrer nytår sam­men. Hver nytårs­fest har et te­ma, og gen­nem åre­ne er dron­ning Mar­gret­he duk­ket op klædt ud som bå­de en­ke­fru Møg­he fra ’ Ma­ta­dor’, Spar Da­me og som heks.

Ud­over He­e­ring- par­ret be­står ven­ne­kred­sen af Kjeld og Brit­ta Hil­lingsø og par­ret Jo­en Bil­le og Ben­te Sca­ve­ni­us.

Og­så mo­de­man­den Erik Brandt, der er prins Hen­riks næ­re ven, kend­te Pe­ter F. He­e­ring og har til­bragt me­get tid med ham.

» Han var al­tid me­get ge­myt­lig og en be­ha­ge­lig mand. Jeg holdt me­get af ham. Han var al­tid un­der­hol­den­de, « for­tæl­ler Brandt.

» Det er et stort savn, « til­fø­jer han om Pe­ter F. He­e­rings bort­gang.

jukr og lots

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.