Bør­ne­ne fø­rer tra­di­tio­nen vi­de­re

BT - - NYHEDER -

NÆ­RE RE­LA­TIO­NER

Ven­ska­bet mel­lem kon­ge­hu­set og He­e­ring- fa­mi­li­en er ik­ke be­græn­set til den æl­dre ge­ne­ra­tion. Pe­ter og Sus­an­ne He­e­rings fi re børn ken­der kron­prins Fre­de­rik og prins Joachim sær­de­les godt, og søn­nen Pe­ter He­e­ring, der ar­bej­der i it- bran­chen, og Kron­prin­sen er næ­re ven­ner, li­ge­som de­res æg­te­fæl­ler, Ca­ro­li­ne He­e­ring og kron­prin­ses­se Mary, er ble­vet det.

Fak­tisk er de to kvin­der så tæt­te, at Ca­ro­li­ne He­e­ring ind­til for ny­lig var Kron­prin­ses­sens hof­da­me og sær­li­ge rå­d­gi­ver i Mary Fon­den.

Det var da og­så til He­e­ring- par­rets æld­ste dat­ter Emi­lies bar­nedåb i 2002, at kron­prins Fre­de­rik vi­ste sig off ent­ligt for før­ste gang med kæ­re­sten Mary Do­nald­son, som hun jo hed den­gang. For at ce­men­te­re det go­de for­hold valg­te kron­prin­s­par­ret Pe­ter He­e­ring som fad­der for prin­ses­se Isa­bel­la, mens Ca­ro­li­ne He­e­ring er fad­der for prins Vin­cent.

Og­så den yng­ste ge­ne­ra­tion er godt i gang med at vi­dere­fø­re det tra­di­tions­ri­ge bånd. Ca­ro­li­ne og Pe­ter He­e­rings yng­ste dat­ter Ro­se­ma­rie går nem­lig i sam­me klas­se som prins Chri­sti­an på Tra­ne­gårds­ko­len i Hel­lerup. jukr og lots

Ca­ro­li­ne He­e­ring, der er gift med den un­ge Pe­ter He­e­ring, har i en pe­ri­o­de væ­ret hof­da­me for kron­prin­ses­se Mary. Her ses hun sam­men med kron­prin­s­par­ret. Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.