An­holdt med bom­be i bi­len

Fem mænd blev i går an­holdt i Bos­ni­en, mistænkt for bom­be­pla­ner mod et skan­di­na­visk land

BT - - NYHEDER - Jesper V. Lar­sen jvl@ bt. dk

PO­LI­TI­AK­TION

Bos­nisk po­li­ti an­holdt i går fem mænd, der mistæn­kes for at plan­læg­ge et bom­be­an­greb i Skan­di­navi­en. Den ene skul­le an­gi­ve­ligt væ­re sven­sker. Det skri­ver AP iføl­ge Af­ton­bla­det.

Tre af mæn­de­ne blev an­holdt, da de for­søg­te at for­la­de Bos­ni­en. I ba­ga­ge­rum­met hav­de mæn­de­ne en bom­be, der iføl­ge den bos­ni­ske avis Avaz var byg­get af hånd­gra­na­ter. Først gik mi­stan­ken på, at bom­ben var fa­bri­ke­ret til en ter­r­or­hand­ling i et ’ uspe­ci­fikt skan­di­na­visk land’, men sent i går op­ly­ste svensk po­li­ti, at bom­ben skul­le bru­ges til et ban­de­op­gør i det syd­li­ge Sve­ri­ge. Bom­ben blev byg­get ’ ef­ter be­stil­ling’ fra Skan­di­navi­en, og pla­nen var an­gi­ve­ligt at frag­te den igen­nem Eu­ro­pa i bil.

En svensk stats­bor­ger

De to sid­ste mænd skal væ­re an­holdt i Sa­ra­je­vo. Den ene af mæn­de­ne er en 50- årig svensk stats­bor­ger med ara­bi­ske rød­der. In­for­ma­tions­chef hos den bos­ni­ske an­kla­ge­myn­dig­hed Bo­ris Gru­be­sic be­kræf­ter an­hol­del­ser­ne over for norsk TV2.

Ak­tio­nen, hvor de fem blev an­holdt, fo­re­gik ko­or­di­ne­ret mel­lem Bos­ni­en, Hol­land og Sve­ri­ge. Ak­tio­nen har haft dæk­nav­net ’ Be­ne­lux’. Si­de­lø­ben­de med de fem an­hol­del­ser har bos­nisk po­li­ti gen­nem­ført ra­zzi­a­er to ste­der i Sa­ra­je­vo, op­ly­ser Avaz.

Tre af mæn­de­ne blev an­holdt ved en af de man­ge græn­se­over­gan­ge til Kro­a­tien. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.