MØ får hug for kon­cert

En kom­men­de kon­cert i Is­ra­el med den dan­ske san­ger MØ har få­et fans og frem­me­de til ta­ster­ne

BT - - NYHEDER - Dor­te Han­sen doh@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

MOD­GANG

MØ er dansk mu­siks dar­ling num­mer ét, og læn­ge har det set ud til, at den ta­lent­ful­de san­ger ik­ke kan gø­re no­get for­kert. Ind­til nu.

13. fe­bru­ar skrev hun på sin Fa­ce­book- væg:

’ Is­ra­el! I can’t wait to play Tel Aviv for the 1st ti­me. Xx MØ’. En be­sked, der har få­et lidt over 400 li­kes og et par hund­re­de kom­men­ta­rer.

Men ons­dag ske­te der no­get, og nu væl­ter kri­tik­ken ind over MØ. Be­gi­ven­he­den ’ MØ Boy­kot Apart­heid - af­lys din kon­cert i Is­ra­el’ blev ons­dag op­ret­tet af grup­pen ’ Palæsti­na Ak­tion’ og har på to da­ge få­et 4.309 li­kes. Og tal­let sti­ger fort­sat. 1.783 har ind­til vi­de­re skre­vet un­der på Palæsti­na Ak­tions til­hø­ren­de un­der­skrif­tind­sam­ling mod MØs is­ra­el­ske kon­cert den 8. maj.

I går var MØs Fa­ce­book- si­de slag­plads for fans og frem­me­de. Be­skyld­nin­ger­ne fly­ver frem og til­ba­ge i me­re og min­dre ven­li­ge for­mu­le­rin­ger mod san­ge­r­in­den og hin­an­den - til­sy­ne­la­den­de i et for­søg på hen­holds­vis at få hen­de til at af­ly­se kon­cer­ten el­ler hol­de fast i den, og over­be­vi­se de an­dre om, at de­res hold­ning er for­kert.

Støt­ter beg­ge si­der af kon­flik­ten

Tors­dag tog MØ selv or­det. I en lang sta­tu­s­op­da­te­ring på det so­ci­a­le me­die skrev hun blandt an­det, at kri­tik­ken ram­mer hen­de.

’ For langt de fle­ste men­ne­sker er kon­flik­ten mel­lem Is­ra­el og Palæsti­na me­get kom­pleks og ulyk­ke­lig. Det er den og­så for mig. Jeg støt­ter bå­de palæsti­nen­se­re og is­ra­e­le­re. Jeg støt­ter de­res ret til at le­ve i fri­hed. Jeg me­ner, at al­le men­ne­sker har ret til et vær­digt liv. Al­le. Jeg ved, at kon­flik­ten er fast­låst, og jeg ta­ger af­stand fra al­le na­tio­ner, der un­der­tryk­ker. Jeg har dyb for­stå­el­se og respekt for, hvor­dan kon­flik­ten på­vir­ker beg­ge folk. For hvor­dan den gør hver­da­gen svær. Sær­ligt for de palæsti­nen­se­re, der le­ver un­der un­der­tryk­kel­se,’ skri­ver hun vi­de­re.

Do­ne­rer over­skud

Hun un­der­stre­ger, at be­slut­nin­gen om at op­træ­de for et is­ra­elsk pu­bli­kum ik­ke er en blåstem­pling af den is­ra­el­ske stats hand­lin­ger.

’ At jeg spil­ler en kon­cert i Is­ra­el, be­ty­der ik­ke, at jeg luk­ker øj­ne­ne for vir­ke­lig­he­den. Jeg spil­ler i Tel Aviv den 8. maj, for­di jeg me­ner, di­a­log er vej­en frem,’ skri­ver hun.

Over­skud­det fra kon­cer­ten do­ne­rer hun til ’ Heart­be­at FM’, der er en is­ra­elsk- palæsti­nen­sisk sam­men­slut­ning af un­ge kunst­ne­re, der gen­nem mu­sik­ken sam­ar­bej­der for at styr­ke di­a­log.

’ De kæm­per imod in­to­le­ran­ce og ra­cis­me. Det er vig­tigt. Men­ne­sker er men­ne­sker. One Love. MØ,’ slut­ter san­ge­r­in­den.

En sta­tu­s­op­da­te­ring, der har få­et me­re end 10.000 li­kes. Me­re end 600 har kom­men­te­ret. Bå­de støt­te og mod­stand fra fans og frem­me­de.

’ Du si­ger med ord, at du ik­ke sym­pa­ti­se­rer, men di­ne hand­lin­ger vi­ser no­get helt an­det, ja hvis apart­heid sta­dig­væk var gæl­den­de, var du vel og­så ta­get en tur der­ned for at spil­le kon­cert. Du boy­kot­ter ik­ke, men ved hel­dig­vis, at der er man­ge, der boy­kot­ter dig! Us­ma­ge­ligt! Aner ik­ke hvem du er, men det du gør, er så lavt,’ skri­ver en bru­ger, der kal­der sig Sa­fiya Fre­eGa­za.

Får og­så op­bak­ning

En an­den i sam­me kom­men­tart­råd ud­tryk­ker sin op­bak­ning til san­ge­ren:

’ God be­slut­ning, Is­ra­el er et dej­ligt land, og der er rig­tig man­ge dej­li­ge men­ne­sker der­ne­de, som har man­ge for­skel­li­ge hold­nin­ger. Jeg øn­sker og­så et frit Ga­za, men jeg kan og­så for­må at for­stå, at i Is­ra­el le­ver der men­ne­sker som dig og mig, Der ba­re ger­ne vil lyt­te til no­get fed mu­sik,’ skri­ver Ida Co­hen.

Og så kø­rer kom­men­tar- trå­den el­lers der­u­dad med an­greb og op­bak­ning. Til­svi­ning og af­vis­nin­ger. 8. maj lig­ger langt ude i frem­ti­den for MØ, hvis de­bat­ten fort­sæt­ter li­ge så in­tenst som i dis­se da­ge.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra MØ, men hen­des ma­na­ger hen­vi­ser blot til hen­des op­slag på Fa­ce­book, da san­ge­r­in­den ik­ke har me­re at si­ge om sa­gen på nu­væ­ren­de tids­punkt.

LØR­DAG 14. MARTS 2015

San­ge­r­in­den MØ vandt i ja­nu­ar Step­pe­ul­ve- pri­sen for sit se­ne­ste al­bum. Nu mø­der hun kri­tik for en kom­men­de kon­cert i Is­ra­el.

Fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.