Tet

BT - - KULTUR -

ber­nes op­rør. Der­af volds­spira­len, « si­ger An­ne- Ma­rie Ved­sø.

Em­net vold bli­ver og­så gen­nem­gå­en­de i det næ­ste bind i se­ri­en, hvor Ma­de­le­i­ne de Mont­di­di­er ud­vik­ler sig til en ’ mid­delal­der­lig Uma Thur­man i ’ Kill Bill’ på hævn­togt i Kon­stan­ti­nopel’, som Ved­sø si­ger. På jagt eft er sit barn.

En kvin­de­lig actionhelt

» Det er dis­kus­sion: kan man for­sva­re vold i en hvil­ken som helst sam­men­hæng? Og i gi­vet fald hvor­når? Lit­te­ra­tu­ren træn­ger til en kvin­de­lig actionhelt. Jeg er selv be­gyndt at gå til boks­ning, ik­ke for­di jeg har en plan om at bli­ve vol­de­lig selv, over­ho­ve­det ik­ke. Men det har vist sig at væ­re en fan­ta­stisk te­ra­pi for mig. Jeg har en in­dre rast­løs­hed. Den får jeg ud af krop­pen, når jeg bok­ser. Det fø­les som om, det har spa­ret mig for syv års psy­ko­te­ra­pi, « si­ger for­fat­te­ren med et smil. kæt­te­re, jø­der og mus­li­mer. De næ­ste 14 år blev ek­stremt blo­di­ge. Man­ge mo­der­ne tor­tur­me­to­der blev op­fun­det i den pe­ri­o­de.

’ Goy­as Ghost’,

2006, af Mi­loš For­man. Fil­men føl­ger en læn­ge­re pe­ri­o­de i den span­ske ma­ler Fran­ci­sco Goy­as liv. Med Na­ta­lie Port­man, Javi­er Bar­dem, Stel­lan Skars­gård, Ran­dy Qu­aid.

’ Man Of La Man­cha’,

( Om Don Qu­ixo­te) af Art­hur Hil­ler. Un­der­hol­den­de fi lm om Don Qu­ixo­te. Med bl. a. Pe­ter O’Too­le og Sop­hia Loren. BØ­GER OM DEN SPAN­SKE IN­K­VI­SI­TION: ’ Ha­vets Ka­ted­ral’,

’ Det an­da­lu­si­ske hus’,

Wa­ci­ny La­redj. I 1575 kom­mer Ga­lileo Ro­jo til Al­gi­er på fl ugt fra den span­ske in­k­vi­si­tion. Han må la­de sin el­ske­de Han­na Sul­ta­na bli­ve til­ba­ge. Imens byg­ger han det hus, de beg­ge drøm­mer om.

’ In­k­vi­si­to­ren’,

Pa­tri­cio Stur­le­se. En hi­sto­risk thril­ler om 1500- tal­lets re­li­gi­øse magt­kam­pe, in­tri­ger og den ka­tol­ske kir­kes jagt på en sa­ta­nisk bog.

’ Prins Faisals ring’,

Bjar­ne Reu­ter. I 1639 for­li­ser den tre­ma­ste­de po­rtu­gi­si­ske ful­drig­ger Sankt He­le­na i Ca­ri­bi­en. Kun ga­li­ons­fi gu­ren og to for­hut­le­de sjæ­le over­le­ver.

Man­ge mo­der­ne tor­tur­me­to­der blev op­fun­det un­der in­k­vi­si­tio­nen. Fo­to: Scan­pix. For­fat­te­ren An­ne- Ma­rie Ved­sø Ole­sen hen­ter in­spira­tion til sit ar­bej­de - bl. a. gen­nem boks­ning. Fo­to: Mat­hi­as Bo­je­sen

( ori­gi­nal ti­tel, ’ Sha­dow of the Sword’), 2005, af Si­mon Ae­by. Om pe­ri­o­den un­der in­k­vi­si­tio­nen. Med Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau, Ste­ven Ber­koff , Julie Cox.

Il­de­fonso Falco­nes. Fa­sci­ne­ren­de og le­ven­de beskri­vel­se af Bar­ce­lo­nas stor­heds­tid som liv­lig sø­farts­by do­mi­ne­ret af re­li­gi­øs in­to­le­ran­ce, krig, pe­st, enor­me klas­se­for­skel­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.