Tosca­na by­der på lidt af hvert

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Det skøn­neTosca­na le­ve­rer til al­le san­ser. 2009 Fulig­ni DOCG. 2010 Te­nu­ta Nuova Vin­nyhe­der:

TOSCA­NA

Tim Vol­ler­s­lev Et par hund­re­de ki­lo­me­ter nord for den ita­li­en­ske ho­ved­stad Rom lig­ger det na­turs­køn­ne Tosca­na med de kend­te turist­by­er Fi­ren­ze og Sien­na.

I den syd­li­ge del af re­gio­nen lig­ger Mon­talci­no- bjer­get, på hvis skrå­nin­ger dru­en bru­nel­lo di mon­talci­no – en sær­lig va­ri­ant af san­giove­se – gi­ver de fan­ta­stisk fl ot­te Bru­nel­lo di Mon­talci­no- vi­ne.

I den­ne uges test har vi he­le to af dis­se me­get ele­gan­te rød­vi­ne med. Og selv om de er kost­ba­re, er der ta­le om vir­ke­lig go­de til­bud.

Sy­nes man, at pri­sen er lidt for pe­bret, by­der Tosca­na hel­dig­vis og­så på man­ge min­dre kost­ba­re, men sta­dig go­de vi­ne.

I en me­re til­gæn­ge­lig pris­klas­se har vi bl. a. valgt en fl ot chi­an­ti clas­si­co samt nog­le vi­ne, hvor der ik­ke er an­gi­vet sted­navn, men som ‘ ba­re’ er vin fra Tosca­na.

Det be­ty­der på in­gen må­de dår­lig kva­li­tet. Det er sta­dig­væk go­de køb til pri­sen.

2010 Al­ta­don­na

San­giove­se, IGT. Tosca­na.

Kom­men­tar: Be­ha­ge­ligt tør, me­di­um fyl­dig, saf­tig rød­vin med god, lang smag af mod­ne kir­se­bær, sve­ske­blom­mer, kryd­derur­ter, toast og va­nil­je. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 17 gr. til pas­ta m. to­matsau­ce el­ler me­di­um kraf­ti­ge ret­ter. Pris: Kr. 79. Til­bud uge 11+ 12 pr. fl. kr. 60. For­hand­ler: Scan­di­navi­an Wi­ne tlf. 2133 6677. www. scan­di­navi­an- wi­ne. dk

Vel­eg­net til:

Pris:

For­hand­ler: Ba­ro­ne Ri­ca­so­li, DOCG. Chi­an­ti Clas­si­co Ri­ser­va.

Vel­eg­net til:

Tim Vol­ler­s­lev

Vel­eg­net til:

er drik­ke­va­re- rå­d­gi­ver og chief­som­me­li­er . Jury- med­lem i 20 år ved al­le eu­ro­pa– og ver­dens­mester­ska­ber for som­me­li­ers/ vintje­ne­re.

Vel­eg­net til: Pris: Kr. 699,95. Til­bud ved køb af 6 fl. uge 11+ 12 pr. fl. kr. 599,95. For­hand­ler: Su­per­vin. dk tlf. 9892 1853. www. su­per­vin. dk

www. vol­ler­s­lev. dk

www. bt. dk/ ma­dog­vin

Me­di­um fyl­dig, let kry­dret, har­monisk, tør smag med præg af kir­se­bær, sol­bær, ur­ter, rø­get toast og ege­træsva­nil­je. Godt til­bud.

Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 18 gr. til me­di­um kraf­ti­ge ret­ter.

Saf­tig, me­di­um fyl­dig rød­vin, lang, flot, ele­gant, tør og let kry­dret, sil­ke­blød, kom­pleks smag af kir­se­bær, sko­v­bær, blom­me­sød­me, kryd­de­ri­er, mok­ka, cho­ko­la­de og va­nil­je­toast.

Luf­tes halvan­den ti­me og ser­ve­res v. 18 gr. til me­di­um kraf­ti­ge ret­ter.

Kr. 499,95. Til­bud uge 11+ 12 pr. fl. kr. 349,95.

Theis Vi­ne tlf. 6266 1120. www. theis- vi­ne. dk

Læk­ker, fyl­dig rød­vin, lang, rund og saf­tig smag af mod­ne sol­bær, sor­te kir­se­bær, sø­de blom­mer, ur­ter og va­nil­je­toast.

Luf­tes en halv ti­me og ser­ve­res v. 16 gr. til kraf­ti­ge, kry­dre­de ret­ter.

Kr. 99,95. Til­bud ved køb af 3 fl. uge 11+ 12 kr. 199,95.

Me­gavin. dk. www. me­gavin­la­ger­salg. dk

Ung top­vin. Fyl­dig, flot, me­get kom­pleks, lang, tæt smag af mod­ne bær, mør­ke sko­v­bær, blom­mer, kryd­de­ri­er, ur­ter, to­bak, mørk cho­ko­la­de og va­nil­je.

Luf­tes to ti­mer og ser­ve­res v. 18 gr. til me­di­um kraf­ti­ge ret­ter.

Sko­v­gaard Vi­ne tlf. 5850 0019. www. sko­v­gaard­vi­ne. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.