Kæm­per for kvin­der­ne

Bir­git Pe­ter­s­son var blandt de før­ste til at sæt­te pro­ble­mer med spi­se­for­sty rrel­ser på dags­or­de­nen

BT - - NAVNE - Flem­m­ing Steen Pe­der­sen step@ ber­ling­s­ke. dk Ar­kiv­fo­to: An­nett Bruhn

70 ÅR I DAG

Hun var blandt de før­ste her­hjem­me til at op­da­ge og sæt­te fo­kus på et el­lers skjult og sti­gen­de pro­blem med kvin­der, som li­der af spi­se­for­sty rrel­ser.

Hun har kæm­pet mod ’ fedt­for­skræk­kel­sen’ og det frem­her­sken­de slank­heds­tyran­ni, som kvin­der ud­sæt­tes for, og hun har kæm­pet for bed­re for­hold for narko­ma­ner og voldsof­re – bå­de i den off ent­li­ge de­bat og i den kon­kre­te ind­sats for at hjæl­pe den en­kel­te til et bed­re liv.

Kvin­ders og ud­sat­te men­ne­skers ve og vel, fy­sisk som psy­kisk, har væ­ret et cen­tralt om­drej­nings­punkt for psy­ki­a­ter og lek­tor i me­di­cinsk kvin­de- og køns­forsk­ning ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Bir­git Pe­ter­s­son, som fyl­der 70 år i dag.

Si­den slut­nin­gen af 1960er­ne har hun væ­ret ak­tiv i so­ci­al­me­di­cinsk, psy­ki­a­trisk og kvin­depo­li­tisk ar­bej­de, bl. a. som med­re­dak­tør af rød­strøm­pe­be­væ­gel­sens blad ’ Kvin­der’. Hun blev ud­dan­net læ­ge i 1973, si­den spe­ci­al­læ­ge i psy­ki­a­tri og stod gen­nem 25 år bag læ­ge­brev­kas­sen i Alt for da­mer­ne.

Det var her, hun blev op­mærk­som på kvin­der med spi­se­for­styr­rel­ser, hvil­ket hun som den før­ste be­skrev i Uge­skrift for Læ­ger helt til­ba­ge i 1982, og som hun og­så per­son­ligt har be­hand­let og hjul­pet i bl. a. te­ra­pi­grup­per og i sin pri­va­te prak­sis som psy­ki­a­ter.

Bir­git Pe­ter­s­son har et skar­pt blik på, hvor­dan nog­le for­æl­dres mas­si­ve fo­kus på at le­ve sundt og slankt med sær­li­ge diæter, som for alt i ver­den ik­ke må in­de­hol­de fedt, kan få ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser for bør­ne­ne og fø­re til, at de ud­vik­ler en spi­se­for­styr­rel­se.

» Fedt er jo livs­nød­ven­digt. Du skal ha­ve det, for at hjer­nen, ner­ver­ne og hor­moner­ne kan ud­vik­les. Men det lig­ger i de un­ge og i fa­mi­li­er­ne, at man ik­ke må spi­se fedt­hol­dig mad, « kon­sta­te­re­de hun for ny­lig i et in­ter­view med Ber­ling­s­ke.

Volds­ram­te kvin­der

Bir­git Pe­ter­s­son har i en lang år­ræk­ke væ­ret med­lem af An­ke­næv­net for abort og ste­ri­li­sa­tion, em­ner hun og­så har for­sket i. Hun har ar­bej­det med be­hand­ling af narko­ma­ner i Ung­dom­s­kli­nik­ken samt grøn­land­ske kvin­der og har i me­re end 25 år væ­ret læge­kon­su­lent i Døgn­kon­tak­ten for børn og un­ge i Kø­ben­havn. Se­ne­st har hun vir­ket som læge­kon­su­lent i Li­vaRe­hab, et be­hand­lings­sted for kvin­der, som har væ­ret ud­sat for vold, samt for mænd og kvin­der, der har væ­ret i prosti­tu­tion.

1. april fra­træ­der hun sin stil­ling som lek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, men fort­sæt­ter med at for­ske sam­me sted. Den pri­va­te prak­sis som psy­ki­a­ter kø­rer og­så vi­de­re fra bopæ­len på Fre­de­riks­berg.

I fri­ti­den dyr­ker Bir­git Pe­ter­s­son sin sto­re in­ter­es­se for kunst og te­a­ter. Me­get tid bru­ges og­så på æb­le­plan­ta­gen ved Få­borg, hvor ven­ner og en stor sam­men­bragt fa­mi­lie – hun har tid­li­ge­re væ­ret gift med Pre­ben Wil­hjelm og er nu gift med pro­fes­sor Chri­sten Sø­ren­sen – glad og ger­ne duk­ker op i fe­ri­er og we­e­ken­der, når der bl. a. skal pluk­kes æb­ler.

Bir­git Pe­ter­s­son har i man­ge år kæm­pet for kvin­ders ve og vel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.