Au­di over­går for­vent­nin­ger­ne

2014 har væ­ret et tri­um­fer­nes år for Au­di. Med over 1,7 mio. solg­te bi­ler og et over­skud der flir­ter med 10 pct. af om­sæt­nin­gen, sæt­ter de BMW og Mer­ce­des un­der pres

BT - - BILER - Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

Det er svært at væ­re pe­s­si­mist i dis­se ti­der, hvis man har et vi­sit­kort pry­det af de fi­re rin­ge fra Au­dis logo. For det går for­ry­gen­de for den sydty­ske pre­sti­ge­bilspro­du­cent. Det er kun fem år si­den, at Au­di pas­se­re­de den gyld­ne græn­se på 1 mio. pro­du­ce­re­de bi­ler om året. I 2014 send­te de 1,74 mio. bi­ler på ga­den. En stig­ning på 10,5 pct. fra fraq 2013. Au­dis øver­ste chef Ru­pert Stad­ler ser det som et tegn på mær­kets stær­ke pre­sti­ge­vær­di, og det er svært at dis­ku­te­rer med ham over et så flot re­sul­tat. SE­NE­STE NYT Til sam­men­lig­ning solg­te BMW grup­pen in­klu­siv Mi­ni og RollsRoy­ce 2,2 mio. bi­ler og Mer­ce­des in­klu­siv Smart solg­te 1.73 mio. bi­ler i 2014. Geografisk set er det især USA, der har spæ­det til suc­ce­sen. Med en vækst på 15,2 pct., er Au­di vok­set tre gan­ge hur­ti­ge­re end mar­ke­det ge­ne­relt for pre­sti­ge­bi­ler i USA.

I USA er det især Au­di Q5 der får folk ind til Au­di­for­hand­ler­ne, og med over 42.000 solg­te Q5, stod den mel­lem­sto­re SUV for om­kring 20 pro­cent af sal­get i USA. I Eu­ro­pa er det gå­et lidt me­re trægt med væk­sten, men med 762.900 solg­te bi­ler, er Eu­ro­pa sta­dig­væk Au­dis stør­ste mar­ked. Her står Tys­kland ale­ne for 255.582 solg­te bi­ler.

I Eu­ro­pa er det især Au­di A3 der har bå­ret sal­get, og så er Ul­tra- ud­ga­ven af A6 og­så uhy­re po­pu­lær. Au­di A4 læ­ner sig op ad en ud­skift­ning, men selv med en pen­sions­mo­den A4 på mo­del­pro­gram­met, er au­di vok­set med over 4 pct i Eu­ro­pa. Ki­na er det land i ver­den, der sæl­ges flest Au­di­er i. I 2014 blev det til 578.932 bi­ler. Den lo­kalt pro­du­ce­re­de Au­di A3 Se­dan og Au­di Q3, står som de mest po­pu­læ­rer Au­di­er, blandt de ki­ne­si­ske bil­kø­be­re.

En ting er at sæl­ge man­ge bi­ler. No­get an­det er, at tje­ne pen­ge på det. Den kunst me­strer Au­di og­så. I 2014 om­sat­te Au­di for 53 mia. eu­ro, og over­skud­det på drif­ten lan­de­de på 5,15 mia. eu­ro. Det er om­kring 40 mia. dan­ske kro­ner. Men det er pen­ge der sen­des di­rek­te ned til in­ge­ni­ø­rer­ne i Au­dis ud­vik­lings­af­de­ling. Pla­nen er at Au­di frem til 2020 skal in­ve­ste­rer 24 mia. eu­ro i ud­vik­ling af ny tek­no­lo­gi og mo­del­ler, så mo­del­pro­gram­met om fem år by­der på 60 mo­del­ler med de fi­re rin­ge i kø­ler­git­te­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.