Bi­len der kø­rer på saltvand

En ræk­ke­vid­de på 1.000 km, 0- 100 km/ t på 2,8 se­kun­der og en la­de­tid som en ben­zi­n­op­tank­ning. El­bils- mær­ket Qu­ant lover mas­ser af fug­le på ta­get. Men de­res tek­no­lo­gi er så be­snæ­ren­de, at de ik­ke er til at kom­me udenom

BT - - BILER - Hen­rik@ bi­len. dk

NY TEK­NIK De kan væ­re det nye Tesla. El­ler det ny DeLore­an. Om det bli­ver suc­ces el­ler fi­a­sko, er for tid­ligt at spå om. Men det Lie­ch­tenste­in- ba­se­re­de Na­no­flow AG, der står bag bil­mær­ket Qu­ant, har så man­ge spæn­den­de vi­sio­ner i ær­met, at de er svæ­re at ig­no­re­re. Og med Bosch som ny in­ve­stor kan det ik­ke væ­re det re­ne kej­se­rens- nye- klæ­der.

Hå­be­fuldt pro­jekt

På sid­ste års bil­ud­stil­ling i Genève duk­ke­de de nær­mest op ud af in­gen­ting med kon­cept­bi­len Qu­ant e- Sport­li­mou­si­ne. De var ét blandt en hånd­fuld hå­be­ful­de nye pro­jek­ter, som med en idé om en funky kon­cept­bil hå­be­de at ta­ge den in­ter­na­tio­na­le au­to­mo­bi­lin­du­stri med storm. De er der nem­lig hvert år i Genève. Fan­ta­ster­ne. Og er med til at gi­ve net­op den ud­stil­ling en sær­lig au­ra af mu­lig­he­der. Desvær­re en­der langt de fle­ste pro­jek­ter som småt brænd­bart på hi­sto­ri­ens gen­brugs­plads.

Men ik­ke Qu­ant. De er nem­lig til­ba­ge i Genève her i 2015, og i år præ­sen­te­rer de he­le to kon­cept­bi­ler: Qu­ant F og Qu­an­ti­no. Den før­ste er flagski­bet, der skal de­mon­stre­re de­res tek­no­lo­gi for omver­de­nen, mens den min­dre Qu­an­ti­no skal vi­se, at tek­no­lo­gi kan gø­res til­gæn­ge­lig i en bil i Gol­f­klas­sen til en pris ik­ke me­get over den ty­ske mel­lem­klas­se­bils.

De rå da­ta på Qu­ant F er en ræk­ke­vid­de på + 800 km, en ydel­se på 1.075 hk, en 0- 100 km/ t på 2,8 se­kun­der og en top­fart på om­kring 300 km/ t. Den min­dre Qu­an­ti­no vil få en ræk­ke­vid­de på op imod 1.000 km og en top­fart på 200 km/ t. Og beg­ge kan la­des på den tid, det ta- ger at tan­ke en al­min­de­lig bil med for­bræn­dings­mo­tor. Alt­sam­men tak­ket væ­re fir­ma­ets na­no­flow- tek­no­lo­gi.

Skift af væ­ske

Hem­me­lig­he­den er, at i ste­det for at la­de et lit­hi­um- ion bat­te­ri skif­ter man sim­pelt­hen den væ­ske, ener­gi­en er op­be­va­ret i. De fi­ne­re ke­mi­ske nu­an­cer af tek­no­lo­gi­en er fir­ma­et ik­ke me­get for at of­fent­lig­gø­re. Men over­ord­net set be­står bi­lens ener­gi­for­sy­ning af to tan­ke ad­skilt af en mem­bran. Hver tank in­de­hol­der en sær­lig saltvands­op­løs­ning. En po­si­tivt og en ne­ga­tivt la­det. Når elek­tro­ner­ne pas­se­rer gen­nem mem­bra­nen mel­lem de to væ­sker, ge­ne­re­res der strøm. En pro­ces der og­så er kendt som » kold for­bræn­ding « . Sy­ste­met kan ge­ne­re­re helt op til 2.000 am­pe­re, når Qu­ant F har brug for mak­si­mal kraft. Hvor­dan pro­ces­sen sty­res helt kon­kret, op­ly- ser fir­ma­et ik­ke no­get om.

Men det er net­op kun­sten at kon­trol­le­re pro­ces­sen, som er nøg­len til at få tek­no­lo­gi­en på vej­en. Ide­en er, at man tan­ker sin bil med la­det væ­ske og tap­per den af­la­de­de af i sam­me om­bæ­ring. Fir­ma­et fo­re­stil­ler sig helt lav­prak­tisk, at der på frem­ti­dens tank­sta­tion og­så står en stan­der med de­res væ­ske mel­lem ben­zin- og di­e­sel­stan­der­ne.

Det er her­om­kring, at vo­res skep­sis sæd­van­lig­vis vil sen­de en hi­sto­rie som den­ne der­hen, hvor al­le de an­dre upu­bli­ce­re­de hi­sto­ri­er om fan­ta­ster og de­res evig­heds­ma­ski­ner står og græs­ser.

Men Qu­ant har vist sig som an­det og me­re end ba­re en døgn­flue, og med Bosch En­ge­ne­e­ring som ak­tiv part­ner i pro­jek­tet er der her ta­le om me­re end ba­re en vi­sion. I 2014 fik fir­ma­et til­la­del­se fra de ty­ske myn­dig­he­der til at test­kø­re de­res bi­ler på of­fent­lig vej, og i lø­bet af 2015 lover Qu­ant, at den lil­le Qu­an­ti­no vil be­gyn­de test­kørs­ler.

Af Hen­rik Dre­boldt

Mang­ler in­fra­struk­tur

Na­no­flow ser ba­re Qu­ant som star­ten. De­res tek­no­lo­gi med flyt­ba­re væ­sker som er­stat­ning for lit­hi­u­mion bat­te­ri­er kan i te­o­ri­en fin­de an­ven­del­se i alt fra fly over loko­mo­ti­ver til ski­be. Men in­den de kom­mer så vidt, skal de ha­ve end­nu en pro­to­ty­pe på vej­en, som kan de­mon­stre­re tek­no­lo­gi­ens lang­tids­hold­bar­hed. Så skal de ha­ve over­be­vist nog­le le­ve­ran­dø­rer af in­fra­struk­tur til at op­stil­le stan­de­re og di­stri­bu­e­re de­res saltvandsvæ­sker. Og så skal bi­len kun­ne pro­du­ce­res og sæl­ges til en pris, der gør den kon­kur­ren­ce­dyg­tig med net­op Tesla, som li­ge nu sid­der tungt på el- bils­mar­ke­det.

Lyk­kes det, kan Qu­ant bli­ve bi­lin­du­stri­ens nye mil­jø­dar­ling. Men de har lang vej, før de man­ge fug­le på ta­get er flø­jet ned i hån­den.

Qu­ant F er en 2+ 2 coupé pak­ket som læk­ker sport­s­vogn. Med en el­mo­tor ved hvert hjul kan bi­len hæl­de over 1.000 hk ned i as­fal­ten på een gang, sam­ti­digt med at den lover en ræk­ke­vid­de over 800 km.

Qu­an­ti­no er den » fol­ke­li­ge « ud­ga­ve af el­bi­len Qu­ant. Det er en 2+ 2 i VW Golf- stør­rel­se, og en pro­duk­tions­mo­del vil i føl­ge Qu­ant ik­ke ko­ste me­get me­re end en Golf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.