El­bil el­ler ik­ke el­bil?

El­bi­ler er frem­ti­den - må­ske. Uan­set hvad, kræ­ver køb af en el­bil helt nye over­vej­el­ser, og man­ge reg­ne­styk­ker skal hæn­ge sam­men, før be­slut­nin­gen ta­ges. Men er kør­sels­be­hov, øko­no­mi og tem­pe­ra­ment til el­bil, er der fle­re mu­lig­he­der. Vi te­ster syv af dem

BT - - BILER - Tekst: Mor­ten Kjeld­sen Fo­tos: Hen­rik Dre­boldt mor­ten@ bi­len. dk

SYV EL­BI­LER I TEST

En kon­ven­tio­nel bil er nem at gå til, når be­slut­nin­gen om en ny skal ta­ges. Stort set al­le fak­to­rer er vel­kend­te, og man kan op­stil­le ri­me­ligt præ­ci­se sce­na­ri­er for ud­gif­ter og ud­for­drin­ger i den pe­ri­o­de, man på­tæn­ker at kø­re i bi­len.

Men sy­nes man, at ti­den er til en elek­trisk dre­vet bil, skal man gen­nem helt nye og an­der­le­des over­vej­el­ser. I flæng kan næv­nes: Hvor stort er mit kør­sels­be­hov? Kan jeg kla­re mig med min hjem­me­la­der ( of­te kal­det wal­l­box) even­tu­elt sup­ple­ret af de op­la­de­mu­lig­he­der, der er i det om­rå­de, jeg kø­rer i til dag­lig? Hvad ko­ster det at få en elek­tri­ker til at in­stal­le­re op­la­de­ren i hjem­met? Hvor­dan fun­ge­rer op­lad­nin­gen ved of­fent­li­ge la­de­stan­de­re?

Og hvad nu, hvis jeg skal kø­re læn­ge­re, end én op­lad­ning kan kla­re, kan jeg så la­de op un­der­vejs? Hvor på ru­ten kan jeg la­de op, og hvor hur­tigt kan jeg la­de op? El­ler kræ­ver en we­e­kend­t­ur til den an­den en­de af lan­det, at jeg le­jer en » al­min­de­lig « bil med ben­zin-/ di­e­sel­mo­tor?

En­de­lig: Hvad er bi­len værd, når jeg vil sæl­ge den igen? Sva­ret på dét spørgs­mål blæ­ser i vin­den, hvil­ket sva­re­ne fra Bil­pri­ser. dk ty­de­ligt il­lu­stre­rer ( se » Som at kø­be en lot­te­ri­sed­del « ) .

Der­u­d­over har den po­ten­ti­el­le el­bil­se­jer ga­ran­te­ret fle­re re­le­van­te spørgs­mål, som hun/ han bør sø­ge svar på, in­den be­slut­nin­gen ta­ges.

Fær­re ki­lo­me­ter end op­gi­vet

El­bi­ler­ne kø­rer klart fær­re ki­lo­me­ter på en op­lad­ning, end de umid­del­bart op­gi­ves til. At sæt­te sig bag rat­tet af en op­la­det el­bil sva­rer - po­pu­lært sagt - til, at man sæt­ter sig bag rat­tet af en ben­zin- el­ler di­e­sel­bil, hvor brænd­sto­f­lam­pen ly­ser. Alt­så skal den snart tan­kes op. I en el­bil skal du med an­dre ord væ­re 100 pro­cent klar over, hvor langt og ad hvil­ke ve­je, du skal kø­re, in­den du skal la­de op, og du skal væ­re li­ge så klar over, hvor du har mu­lig­hed for at la­de op.

For­ud­sæt­nin­gen for » ræk­ke­vid­de på en op­lad­ning « er, at el­bi­len bli­ver kørt med helt let spe­e­der­fod, at man stort set hol­der sig i by­en, at man ik­ke tæn­der for var­men og ik­ke har gang i no­get, der bru­ger strøm. Lidt sæ­de­var­me, 21 gra­der på kli­maan­læg­get og gang i el­ba­gr­u­den til af­dug­ning ko­ster på ræk­ke­vid­den, og kø­rer man på lan­de- el­ler især mo­tor­vej re­du­ce­res ræk­ke­vid­den dra­ma­tisk.

En an­den lav­prak­tisk ud­for­dring, som test­hol­det op­le­ve­de, da vi te­ste­de i det in­dre Kø­ben­havn, var, at par­ke­rings­plad­ser­ne med la­de­stan­de­re of­te var op­ta­get af ik­ke- el­bi­ler, af cyk­ler el­ler af va­re­bi­ler i færd med at læs­se va­rer af til den for­ret­ning, som til­fæl­dig­vis var pla­ce­ret li­ge ud for p- plad­ser­ne re­ser­ve­ret til el­bi­ler. Hvad nyt­ter det he­le, hvis man ik­ke kan få la­det sin el­bil op til tu­ren hjem? Og hvor er par­ke­rings­vag­ter­ne, der el­lers er em­si­ge nok til at gri­be ind?

En tred­je lav­prak­tisk ud­for­dring er, om den la­de­stan­der, man fin­der, rent fak­tisk vir­ker til el­bi­len. Der er sam­men­fal­den­de stan­dar­der, men der er for­skel­li­ge ud­by­de­re af la­de­stan­de­re, nog­le bi­ler kan la­des op hos fle­re ud­by­de­re, men der er for­skel­li­ge re­gi­stre­rings­kort, der skal bru­ges, når man sæt­ter stik­ket i. Af­hæn­gigt af ud­by­der. Hvor­for i al­ver­den kan man ik­ke be­ta­le med sit kre­dit­kort/ dan­kort ved la­de­stan­de­ren - hvor­for skal det væ­re et kort, ud­stedt af ud­by­de­ren?

Bort­set fra de man­ge over­vej­el­ser og ud­for­drin­ger er der selv­føl­ge­lig me­get godt at si­ge om el­bi­ler. De­res mil­jø­ven­lig­hed er som et ud­gangs­punkt ene­stå­en­de, da de gør sær­ligt stor­by­er­nes mil­jø langt me­re tå­le­ligt end osen­de ben­zin- og di­e­sel­bi­ler.

Hér er dog og­så nog­le ube­kend­te i det sam­le­de mil­jø­e­reg­ne­styk­ke - hvor kom­mer f. eks. den strøm fra, som bi­len op­la­des med ( fra et kul­fy­ret kraft­var­me­værk, fra vind­møl­ler?), og hvor me­get be­la­ster el­bi­len mil­jø­et i dens sam­le­de le­ve­tid. Alt­så fra til­bli­vel­sen af kom­po­nen­ter til hvert en­kelt kom­po­nent er ned­brudt igen. Li­ge net­op det spørgs­mål er der for­skel­li­ge bud på, som det vil fø­re me­get vidt at kom­me ind på. Nog­le for­ske­re og vi­den­skabs­mænd har ét svar på spørgs­må­let, an­dre et an­det.

På tur i syv el­bi­ler

Som kø­re­tøj be­trag­tet er el­bi­ler­ne be­stemt be­ha­ge­li­ge at kø­re i. Stort set støjfri, let­kør­te og nem­me at kom­me frem med i by­en.

Med det ud­gangs­punkt te­ster vi her seks el­bi­ler og en op­lad­nings­hy­brid: Den helt nye Mer­ce­des- Benz BKlas­se Ele­tric Dri­ve, der re­elt er bil­lig­ste vej til en B- Klas­se, luksus- og pre­sti­ge­el­bi­len Tesla S 85, den prak­ti­ske VW e- Golf og den fik­se mi­kro­by­bil e- Up, den er­far­ne Nis­san Le­af samt den lidt apar­te Re­nault Zoe. Plus » out­si­de­ren « - det er lidt snyd, ved det godt - BMW i3 Plug- in Hy­brid, der ik­ke er en 100 pro­cents el­bil, da den har en lil­le ben­zin­mo­tor, der op­la­der bat­te­ri­et, når det er ved at væ­re af­la­det. Fi­du­sen ved i3 Plu­gin Hy­brid er, at dens ræk­ke­vid­de og flek­si­bi­li­tet er langt stør­re end den 100 pro­cent elek­tri­ske i3. På mi­nus­si­den no­te­res i3 Plug- in Hy­brid for en lidt hø­je­re pris og en år­lig ejer­af­gift ( 620 kr.), som de re­ne el­bi­ler er fri­ta­get for.

For­re­st BMW i3 Plug- in Hy­brid, Tesla S til høj­re og Nis­san Le­af til ven­stre. Ba­gerst fra ven­stre Re­nault Zoe, VW e- Up, VW e- Golf og Mer­ce­des B- Klas­se Electric Dri­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.