En el­bils- ejers be­ken­del­ser

Martin Blæ­del hav­de en BMW i3 i knap et halvt år. Her er hans er­fa­rin­ger med den lil­le BMW

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt hen­rik@ bi­len. dk

Martin Blæ­del bor i Stor­kø­ben­havn i eget hus med car­port, og hans pro­fi l pas­ser per­fekt på de kø­be­re, som el­bilspro­du­cen­ter­ne ger­ne vil ha­ve ind i bu­tik­ker­ne. Da han så den ny BMW i3, var han da og­så hur­tig til at be­stil­le en. Da ko­nen fi k fi rma­bil solg­te han den igen, ik­ke for­di han var træt af den, men me­re for­di fa­mi­li­ens au­to­mo­bil­for­hold hav­de æn­dret sig. Så han er ik­ke bleg for igen at bli­ve el­bil­se­jer. Men han er ble­vet klo­ge­re af de små seks må­ne­der med i3. Her er hans er­fa­rin­ger som ejer af den lil­le BMW.

Hvor­for valg­te du en el­bil?

Kom­bi­na­tio­nen af la­ve drift sud­gift er ( in­gen for­bræn­dings­mo­tor der skal ser­vi­ce­res og bil­lig strøm) og sjove kø­re­e­gen­ska­ber.

Hvor­for BMW i3?

Usæd­van­ligt design og go­de kø­re­e­gen­ska­ber.

Hvad var det bed­ste ved at kø­re el- bil?

Ac­ce­le­ra­tion, støjsvag og drift som­kost­nin­ger.

Hvad var det vær­ste?

At al­le vil ha­ve en tur og så be­græns­nin­gen i ræk­ke­vid­de.

Hvor læn­ge hav­de du den?

Knap et halvt år.

Hvor­for solg­te ud den?

Min ko­ne fi k fi rma­bil, og så til­bød BMW mig stort set det sam­me, som jeg hav­de gi­vet.

Vil­le du væl­ge en el­bil igen?

Ja.

Hvil­ken?

En Tesla el­ler en BMW i3 REX ( Plug- in Hy­brid).

Hvor­for en BMW i3 Plug- in Hy­brid?

Med den får man lidt me­re fl ek­si­bi­li­tet og lidt min­dre plan­læg­ning. Hvad er i din op­tik en ac­cep­ta­bel ræk­ke­vid­de for en el­bil, hvis man skal ræd­de­vid­de­pa­ra­noi­a­en til livs? 300 ki­lo­me­ter vil væ­re mit umid­del­ba­re bud.

God er­go­no­mi bag BMW- rat­tet. Man sid­der højt med stort over­blik, og i3 er me­get let­kørt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.