I3 kan det me­ste

BMW i3 Plug- in Hy­brid er te­stens eff ek­ti­ve out­si­der og en klar vin­der

BT - - BILER -

BMW i3 er avant­gar­di­sten med et helt igen­nem spe­ci­elt design, byg­get af vægt­be­spa­ren­de ma­te­ri­a­ler som alu­mi­ni­um, kul­fi ber og pla­stik. Mo­to­ren er pla­ce­ret bag­til, og den træk­ker på bag­hju­le­ne. Fø­lel­sen er æg­te BMW- pre­mi­um med god kva­li­tet i ka­bi­nen, hvor man sid­der højt og godt. Bag­sæ­det er ac­cep­ta­belt, man skal ba­re væn­ne sig til, at for­dø­re­ne skal åb­nes, før de bag­ved- hængs­le­de bag­dø­re kan åb­nes. Kø­re­e­gen­ska­ber­ne er fi ne trods sto­re og smal­le dæk.

i3 Plug- in Hy­brid har en 10 li­ters ben­zin­tank og en lil­le mo­tor, der går i gang, hvis der er be­hov for at la­de bat­te­ri­et op. Det gi­ver på pa­pi­ret en ræk­ke­vid­de op til 340 ki­lo­me­ter, så ben­zin­mo­to­ren gi­ver ik­ke mindst en stor tryg­hed, da man ik­ke nød­ven­dig­vis be­hø­ver tæn­ke på, hvor den nær­me­ste la­de­stan­der be­fi nder sig. For en ben­zin­tank kan man al­tid fi nde.

Da bi­len har en ben­zin­mo­tor, er den ik­ke af­gift sfri­ta­get, men da dens gen­nem­snits­for­brug ud­reg­nes eft er fa­ste reg­ler, op­gi­ves gen­nem­snits­for­bru­get til 166,7 km/ l. Det gi­ver fradrag i re­gi­stre­rings­af­gif­ten, og der­for kan pri­sen hol­des på 349.000 kr. i3 fås og­så uden den lil­le, eff ek­ti­ve ben­zin­mo­tor, pri­sen er så 282.000 kr., til gen­gæld er ræk­ke­vid­den højst 190 ki­lo­me­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.