Me­get el­bil for pen­ge­ne

Re­nault Zoe er te­stens bil­lig­ste el­bil og over­ra­sker po­si­tivt

BT - - BILER -

Zoe er født som el­bil, og det er for­ment­lig med­vir­ken­de til, at den er en rig­tigt god løs­ning. Plad­sen i ka­bi­nen er ud­nyt­tet mak­si­malt, og­så på bag­sæ­det, og ba­ga­ge­rum­met er stør­re end de fl este sam­men­lig­ne­li­ge mi­ni­bi­lers. Selv­om mo­to­ren er re­la­tivt svag sam­men­lig­net med de an­dre, gør den det ud­mær­ket, og må­ske er det net­op mo­to­rens stør­rel­se, der gør, at dens op­giv­ne ræk­ke­vid­de ( 210 ki­lo­me­ter) i vo­res test blev op­le­vet som tæt på dens re­el­le ræk­ke­vid­de. En op­da­te­ret Zoe er på vej, og så sti­ger den op­giv­ne ræk­ke­vid­de til 240 ki­lo­me­ter.

Den kan på en halv ti­me lyn­la­des op til 80 pct. af bat­te­ri­ets ka­pa­ci­tet.

Kø­re­e­gen­ska­ber­ne er til­for­la­de­li­ge, men en­ty­di­ge og god­kendt, ud­styrsni­veau­et er for­nemt, og hvis man stil­ler pris, plads og egen­ska­ber i for­hold til hin­an­den, er den klart den el­bil, der gi­ver mest for pen­ge­ne og umid­del­bart sy­nes som øje­blik­kets bed­ste køb blandt de » re­ne « el­bi­ler. Alt­så fra­set BMW i3 Plug- in Hy­brid, som vi an­ser for at væ­re den mest for­nuft ige og an­ven­de­li­ge.

Re­nault Zoe ser må­ske nok lidt an­der­le­des ud, men sam­let set er den en me­get stærk pak­ke.

Nis­san Le­af er i el­bils- sam­men­hæng en gam­mel ken­ding. Og tem­me­ligt spe­ci­el at se på.

I den to­pud­sty­re­de Le­af Tek­na er der mas­ser af læk­ke­ri­er. Gear­væl­ge­ren scorer dog ik­ke po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.