Er­far­ne Le­af

Nis­san Le­af er nær­mest at be­trag­te som en » fo­re­gangs- el­bil « , da den har væ­ret på mar­ke­det i snart fem år

BT - - BILER -

Le­af er ty de­lig­vis fra en tid, hvor pro­du­cen­ter­ne ik­ke for­søg­te at få el­bi­ler­ne til at lig­ne mær­kets øv­ri­ge bi­ler, men der­i­mod gjor­de, hvad de kun­ne for at få dem til at skil­le sig kraft igt ud. Le­af er fra 2010 og har li­ge­som al­le an­dre bi­ler i den al­der få­et et så­kaldt face­lift . Det ske­te i 2013. Men dens design blev der ik­ke æn­dret på ved den lej­lig­hed, slet ik­ke ud­ven­digt, hvor den sta­dig ser no­get spe­ci­el ud med si­ne mar­kan­te for­lyg­ter. Stør­rel­se og rum­me­lig­hed sva­rer no­gen­lun­de til en lil­le mel­lem­klas­se­bil, ka­bi­ne­in­dret­nin­gen er funk­tio­nel, hvis man li­ge ser bort fra en me­get an­der­le­des gear­væl­ger. Ud­styrsni­veau­et er fi nt, det sam­me kan man dog ik­ke si­ge om kø­re­e­gen­ska­ber­ne. Nis­sans sto­re er­fa­rings­grund­lag med el­bi­ler må gø­re dem i stand til snart at byg­ge en ny og me­get bed­re Le­af, for den træn­ger i den grad til at bli­ve for­ny­et.

Ræk­ke­vid­den er op til 199 ki­lo­me­ter, hvil­ket er gen­nem­snit­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.