Den elek­tri­ske drøm

Tesla S er læk­ker og gen­nemtænkt. El­bi­ler­nes svar på et Ap­ple- pro­dukt

BT - - BILER -

Tesla S P85

Eks­klu­siv og ele­gant, stor, hur­tig og dej­lig. Men dyr. Så­dan er Tesla S, der skil­ler sig mar­kant og fl ot ud i for­hold til mar­ke­dets øv­ri­ge el­bi­ler. Kon­stru­e­ret i Ca­li­for­ni­en, fra før­ste færd tænkt som el­bil, og den er med sit kraft ige bat­te­ri i stand til at kø­re mar­kant læn­ge­re på en op­lad­ning end te­stens øv­ri­ge el­bi­ler. Træ­er­ne vok­ser dog ik­ke ind i him­len, så man skal ik­ke for­ven­te over 500 ki­lo­me­ters ræk­ke­vid­de, men 300 plus er re­a­li­stisk.

Pri­sen er høj, dog ik­ke uri­me­ligt høj. Med dan­ske af­gift er vil­le pri­sen væ­re svim­len­de, men net­op el­bi­ler­nes af­gift sfri­ta­gel­se gør, at man kan få en grøn og af luksus gen­nem­sy­ret bil med mas­ser in­nova­ti­ve og gen­nemtænk­te løs­nin­ger. For ek­sem­pel den klok­ke­kla­re sto­re be­tje­nings­skærm i mid­ter­kon­sol­len med dens utal­li­ge funk­tio­ner.

Den kraft ige el­mo­tor yder 385 he­ste­kræft er, mo­men­tet er 600 mas­si­ve Nm, og hvis man har strøm nok til at mun­tre sig, er det en for­nø­jel­se at ac­ce­le­re­re med ekvi­pa­gen - 0- 100 km/ t va­rer blot 4,4 se­kun­der, og det er alt­så kvikt for en bil, der ve­jer pænt over to ton. Ge­ne­relt mod­sva­rer kø­re­e­gen­ska­ber­ne bi­lens luksus­ud­strå­ling.

Med kraft ig­ste op­la­der kan man lyn­la­de sin Tesla på en ti­me og et kvar­ter.

Den stør­ste og mest ele­gan­te el­bil. Tesla S er den bil­li­ge vej til stor, ul­ti­ma­tiv og innovativ luksus, hvis man kan ta­ck­le el­bi­ler­nes ud­for­drin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.