El­bil med stort po­ten­ti­a­le

VW e- Golf er li­ge så per­fek­tio­ne­ret som den al­min­de­li­ge Golf

BT - - BILER -

En bil uden svag­he­der er oft e et af de skuds­mål, man ret­ter mod VW Golf. Det sam­me gæl­der den elek­tri­ske ver­sion, hvis man li­ge ser bort fra det pro­blem, som e- Golf na­tur­lig­vis og­så li­der un­der, nem­lig den be­græn­se­de ræk­ke­vid­de. For bort­set fra en mak­si­mal ræk­ke­vid­de på 190 ki­lo­me­ter, hvil­ket kan væ­re dét, der gør, at man ik­ke væl­ger en i øv­rigt glim­ren­de bil, så har e- Golf alt det, som den al­min­de­lig Golf har: Den op­le­ve­de kva­li­tet er høj, plad­sen er for­nem, og så er kø­re­e­gen­ska­ber­ne et godt væg­tet kom­pro­mis mel­lem sport og kom­fort.

e- Golf er ve­lud­sty­ret, og pri­sen på 285.900 kr. er ik­ke uri­me­lig.

En gan­ske al­min­de­li­ge VW Golf. De me­get ae­ro­dy­na­mi­ske fæl­ge og et par små de­tal­jer hist og her af­slø­rer dog, at det­te er en elek­trisk Golf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.