Lil­le og dyr

VW e- Up er en fi n el­bil, men den er hæm­met af en re­la­tivt høj pris

BT - - BILER -

Den elek­tri­ske ud­ga­ve af Dan­marks mest solg­te bil gen­nem tre år, VW e- Up, er li­ge så gen­nemtænkt og vel­fun­ge­ren­de som den kon­ven­tio­nel­le Up. For­nuft ig in­dret­ning, en­kelt og lo­gisk be­tje­ning, og et bag­sæ­de, der kan an­ven­des af to ik­ke alt for sto­re per­so­ner. e- Up er let­kørt og nok det tæt­te­ste, man kom­mer på en per­fekt by­bil. Med fuldt op­la­det bat­te­ri kø­rer den op til 160 ki­lo­me­ter, i vo­res test, der fandt sted i tre- fi re plus­gra­der, var den re­el­le ræk­ke­vid­de nok nær­me­re de 100.

Dens stør­ste pro­blem er dog pri­sen. Knap 190.000 kr. plus det, der skal til for at kun­ne la­de op bå­de hjem­me og i det off ent­li­ge rum, gør e- Up til et af de pa­ra­dok­ser, der på man­ge må­der er ken­de­teg­nen­de for el­bi­ler: Oft e og ind­til vi­de­re vil den kun kun­ne gø­re det ud for hus- stan­dens bil num­mer to, og for at få sin el­bil skal man be­ta­le, hvad der sva­rer til næ­sten det dob­bel­te af en kon­ven­tio­nel Up. Alt­så en­der man med to bi­ler i car­por­ten, men har be­talt for tre.

VW e- Up er stort set li­ge så vel­kø­ren­de og vel­fun­ge­ren­de som den kon­ven­tio­nel­le Up.

Lo­gisk in­dret­ning og god er­go­no­mi.

En helt al­min­de­lig B- Klas­se med få ken­de­tegn, der sig­na­le­rer el­bil. Ele­gant og en­kel. Så­dan er en Mer­ce­des- fø­rer­plads, og den elek­tri­ske B- Klas­se er in­gen und­ta­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.