Bil­lig vej til stjer­nen

Mer­ce­des B- Klas­se Electric Dri­ve har Mer­ce­des’ umi­sken­de­li­ge kva­li­te­ter. Hur­tig op­lad­ning er dog ik­ke- ek­si­ste­ren­de

BT - - BILER -

Den elek­tri­ske B- Klas­se er li­ge så rum­me­lig og an­ven­de­lig som en » nor­mal « B- Klas­se, og det er po­si­tivt ment. Ma­te­ri­a­ler­ne er lækre, den har læ­der ( kunst­læ­der) som stan­dard, plad­sen i ka­bi­nen er for­nem, ba­ga­ge­rum­met er stort - me­get stort - da bat­te­ri­er­ne ik­ke op­ta­ger plads ( de er pla­ce­ret un­der bag­sæ­det), og kø­re­e­gen­ska­ber­ne er en­ty di­ge. B- Klas­se Electric Dri­ve kan dog ik­ke lø­be fra, at den er tung ( over 1,7 ton), men det gør egent­lig ik­ke no­get, da den har et so­lidt fod­fæ­ste, og kom­for­ten er i be­hold.

Som i de øv­ri­ge el­bi­ler ge­nind­vin­des der ener­gi ved spe­e­der­s­lip og ned­brems­ning, og man kan til­kø­be en in­tel­li­gent fart­pi­lot, der ju­ste­rer ha­stig­hed og af­stand til for­an­kø­ren­de, så ge­nind­vin­din­gen øges, når man nær­mer sig en lang­som­me­re for­an­kø­ren­de. Det sy­stem spil­ler og­så sam­men med navi­ga­tions­sy­ste­met f. eks. ned ad bak­ke og i by­kør­sel.

Bi­lens op­giv­ne ræk­ke­vid­de på et fuldt op­la­det bat­te­ri er 200 ki­lo­me­ter, re­elt dog no­get min­dre. Des­u­den kan man, i mod­sæt­ning til de fl este an­dre, ik­ke lyn­la­de B- Klas­se Electric Dri­ve. Op til 100 pct. ta­ger næ­sten to- en- halv ti­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.