MOR­TEN OL­SEN

Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen har på ba­re et år mi­stet me­get af den magt, han hav­de i Jim Stjer­ne Han­sens DBU, og da Pe­ter Bon­de blev fra­valgt som uni­o­nens nye ta­len­t­ud­vik­lings­chef var ik­ke ba­re et ne­der­lag for as­si­sten­ten

BT - - SPORTEN - UD PÅ ET SI­DESPOR Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk faab@ spor­ten. dk

Farzam Abol­hos­se­i­ni For et år si­den var Mor­ten Ol­sen om ik­ke kon­gen så i hvert fald kron­prin­sen af det øver­ste fod­bol­dor­gan i Dan­mark. Nu er han snart re­du­ce­ret til en me­nig sol­dat i ’ det nye DBU’.

Så­dan ser vir­ke­lig­he­den ud for land­stræ­ne­ren, der gen­nem snart 15 år har væ­ret skræd­de­ren bag ’ Den rø­de tråd’, som har præ­get DBU. Sam­men med den tid­li­ge­re ge­ne­ral­se­kre­tær Jim Stjer­ne Han­sen hav­de Mor­ten Ol­sen enorm magt i dansk fod­bold, og han be­stem­te stort set selv, om han vil­le for­læn­ge sin kon­trakt som land­stræ­ner, og hvor lang den i så fald skul­le væ­re. Det gør han ik­ke læn­ge­re. Fak­tisk er hans ind­fly­del­se snart re­du­ce­ret til mag­ten over at ud­ta­ge spil­le­re og sæt­te tak­tik­ken på lands­hol­det.

Da DBU i den­ne uge valg­te at an­sæt­te Flem­m­ing Berg som ny ta­len­t­ud­vik­lings­chef, var det der­for ik­ke ba­re et ne­der­lag til as­si­stent­træ­ner Pe­ter Bon­de, der og­så hav­de søgt job­bet – det var en li­ge så stor ma­ve­pu­ster til Mor­ten Ol­sen, for­di land­stræ­ne­ren selv har sat gang i ar­bej­det med ta­len­t­ud­vik­lings­sy­ste­met i uni­o­nen, og for­di det er ham og Pe­ter Bon­de, der har ar­bej­det hårdt for at få en ta­len­t­ud­vik­lings­chef.

Blandt folk med kend­skab til Mor­ten Ol­sen og DBU an­ses det for det fem­te dy­be stød til land­stræ­ne­ren, si­den ’ Det nye DBU’ vil­le væ­re ’ En Del Af No­get Stør­re’ – vel at mær­ke uden Ol­sens del­ta­gel­se.

Fem dy­be stød

Det he­le be­gynd­te med di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­ers in­di­rek­te fy­rings­trus­sel i Po­li­ti­ken i novem­ber 2014. Kort ef­ter kom for­mand Jesper Møller på ba­nen med en for­ma­ning om at hol­de kri­tik in­ter­nt i DBU, ef­ter at Mor­ten Ol­sen hav­de kri­ti­se­ret uni­o­nen for at af­ly­se liga­lands­hold­s­tu­ren.

I 2015 glem­te DBU at in­vi­te­re land­stræ­ne­ren til Dansk Fod­bold Award, og til Ek­stra Bla­det af­slø­re­de Mor­ten Ol­sen så tid­li­ge­re på må­ne­den, at han slet ik­ke er ble­vet spurgt til rå­ds før an­sæt­tel­ser­ne af den nye eli­te­chef og ta­len­t­ud­vik­lings­chef.

Men selv om fle­re me­di­er har skre­vet stol­pe op og ned om den kol­de luft mel­lem par­ter­ne, har DBU- top­pen valgt ik­ke at gå ud og bak­ke land­stræ­ne­ren op. Det hav­de den hel­ler ik­ke lyst til, da BT for­søg­te at få en kom­men­tar til for­hol­det til Ol­sen.

» Vi kom­men­te­rer ik­ke på spe­ku­la­tio­ner, men tak for mu­lig­he­den, « skri­ver kom­mu­ni­ka­tions­chef Jakob Høy­er i en sms.

Ol­sen ik­ke på­vir­ket

Den mang­len­de op­bak­ning væk­ker og­så op­sigt an­dre ste­der end i avis­spal­ter­ne. Jo­hn Si­ve­bæk ken­der Mor­ten Ol­sen helt til­ba­ge fra en fæl­les lands­holdskar­ri­e­re, og han står og­så un­dren­de til­ba­ge.

» Jeg kan ik­ke for­stå, at DBU- spid­ser­ne ik­ke går ud og si­ger of­fent­ligt, at Mor­ten Ol­sen er de­res land­stræ­ner, og at man er glad for ham. For det bur­de de væ­re. Det, der bli­ver skre­vet i avi­ser­ne, er gis­nin­ger, og jeg ken­der ik­ke sa­gen i dyb­den. Men det vil­le da klæ­de DBU, hvis den gik ud og bak­ke­de si­ne an­sat­te op – her­un­der land­stræ­ne­ren. Selv­føl­ge­lig kan man bli­ve fy­ret, og der kan ske æn­drin­ger, der gør, at man ik­ke er der me­re. Men ind­til det er sket, skal der væ­re en op­bak­ning fra le­del­sen, « me­ner Jo­hn Si­ve­bæk.

Mor­ten Ol­sen selv af­vi­ser, at det på­vir­ker ham, at der skri­ves så me­get om den kol­de luft mel­lem ham og DBU- top­pen. Det er sna­re­re den igang­væ­ren­de kon­flikt mel­lem DBU og spil­ler­ne, der lig­ger ham på sin­de, si­ger han:

» Jeg kan kun si­ge, at jeg ude­luk­ken­de kon­cen­tre­rer mig om, at spil­ler­ne og DBU bli­ver eni­ge, for vi skal til at spil­le fod­bold. Og ik­ke me­re end det. «

Der bli­ver i me­di­er­ne spe­ku­le­ret i, at du er ved at bli­ve kørt ud på et si­despor. Fø­ler du og­så selv det?

» Det sæl­ger I jo avi­ser på. Det, sy­nes jeg, er en god idé. Så­dan er det. Det har jeg ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til. Hvis I sæl­ger fle­re avi­ser på det, er det en god idé jo. «

Du fø­ler ik­ke, at det på­vir­ker dig?

» Du kan hø­re på mig, at det ik­ke på­vir­ker mig. Nej. Jeg kon­cen­tre­rer mig om at spil­le fod­bold. Det er lang tid si­den, og vi glæ­der os. «

Jo­hn Si­ve­bæk vur­de­rer dog, at de man­ge avis­for­si­der, der er skabt på bag­grund af for­hol­det mel­lem Mor­ten Ol­sen og Claus Bret­ton- Mey­er, al­li­ge­vel går land­stræ­ne­ren, selv om han alt­så selv si­ger det mod­sat­te.

» Mor­ten Ol­sen kan godt udadtil vi­se, at han er kold, men jeg er ret sik­ker på, at det på­vir­ker ham. Det vil da ir­ri­te­re al­le men­ne­sker med dis­kus­sio­ner og ting, der sæt­tes spørgs­måls­tegn ved. Det øn­sker man ik­ke på no­gen må­de. Men det er, hvad der kan ske, og så må man prø­ve at ta­ck­le det på bed­ste vis. «

Martin Laur­sen, der i man­ge år var fast mand i mid­ter­for­sva­ret på lands­hol­det, ken­der Ol­sen som en land­stræ­ner, der for­sø­ger at fo­ku­se­re på alt an­det end per­son­f­nid­der:

» Jeg tror ik­ke, at Mor­ten Ol­sen tæn­ker ret me­get over­for­hol­det til DBU og Claus Bret­ton- Mey­er. Hvis jeg ken­der Mor­ten Ol­sen ret, tæn­ker han på at for­be­re­de hol­det så godt som over­ho­ve­det mu­ligt til de kam­pe, der skal spil­les. Hvis DBU vil fy­re ham, fy­rer den ham. Hvis ik­ke, så kon­cen­tre­rer han sig om næ­ste op­ga­ve. Han har kun fo­kus på det sport­s­li­ge. «

LØR­DAG 14. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.