Over­dre­ven Chel­sea- hetz

BT - - SPORTEN -

JEG FOR­NEM­MER, AT man­ge ik­ke bry­der sig sær­ligt me­get om Chel­sea og om José Mourin­ho. Fair nok. Jeg er hel­ler ik­ke selv den sto­re fan. Men når hyste­ri­et og hyk­le­ri­et når de høj­der, som til­fæl­det har væ­ret om­kring de to Cham­pions Le­ague- kam­pe mod Pa­ris Saint- Ger­main, bli­ver jeg nødt til at re­a­ge­re. ’ MOURIN­HO PAR­KE­RER AL­TID bus­sen’. ’ Chel­sea vil slet ik­ke spil­le fod­bold’. Det har væ­ret de to do­mi­ne­ren­de kli­che­er om­kring Chel­sea i den se­ne­ste må­neds tid – og det er jo no­get ma­ge­løst vås. Som om José Mourin­ho ba­re er den inkar­ne­re­de fod­bold- ond­skab, der ik­ke øn­sker an­det end at spo­le­re det smuk­ke spil.

Mourin­ho vil ger­ne vin­de, ja. Og sø­re­me om ik­ke Chel­sea til­la­der sig at spil­le på re­sul­ta­tet, når hol­det fø­rer. Det er jo in­ter­na­tio­nal top­fod­bold, vi snak­ker om. Det, folk be­stan­digt over­ser, er, at når Mourin­ho har et godt re­sul­tat, for­sva­rer han det som re­gel. Og det må vel fort­sat væ­re til­ladt. TAG FOR EK­SEM­PEL de to kam­pe mod Pa­ris. I ude­kam­pen hav­de Chel­sea et brug­bart re­sul­tat he­le kam­pen igen­nem og spil­le­de der­eft er. Af­ven­ten­de i håb om, at Pa­ris vil­le blot­te sig. Det er et taktisk vå­ben at spil­le så­dan. Det er ik­ke moralsk an­gri­be­ligt.

Det sam­me i re­tur­kam­pen for­le­den. Og­så her hav­de Chel­sea det re­sul­tat, hol­det skul­le bru­ge. Li­ge ind­til de al­ler­sid­ste mi­nut­ter, da det end­te med at væ­re for sent. 2- 2 og exit fra Cham­pions Le­ague med en mand i over­tal i halvan­den ti­me var da en klok­ke­klar fi asko for Chel­sea, men det var vel ik­ke en sejr for fod­bol­den, at de blå fra London røg ud. Der var ba­re ta­le om, at de for­sva­re­de sig dår­ligt i de to kor­te pe­ri­o­der, da de tro­e­de, at de kun­ne bjær­ge de­res re­sul­tat hjem. JEG FOR­STÅR SIM­PELT­HEN ik­ke for­ar­gel­sen. I den­ne sæ­son har jeg da set Li­ver­pool gø­re det sam­me mod Burn­ley, Sun­der­land og Sout­hamp­ton. Jeg har set Ar­se­nal gø­re det mod West Ham, Crystal Pa­la­ce og Qu­e­ens Park Ran­gers. Man­che­ster Ci­ty har gjort det mod Lei­ce­ster. Alt­så truk­ket sig til­ba­ge og for­søgt at for­sva­re en spin­kel fø­ring hjem. In­gen re­ak­tion. Men når det så er Chel­sea, som gør det sam­me, er hel­ve­de løs.

Spil­ler hol­det da de­fen­sivt? Ja, når si­tu­a­tio­nen kræ­ver det, men el­lers ik­ke. Og en væ­sent­lig po­in­te i den sam­men­hæng er, at Chel­sea me­get, me­get sjæl­dent kom­mer bag­ud. Det er fak­tisk kun sket i syv(!) ud af sæ­so­nens hidtil 43 kam­pe. Det be­ty­der selvsagt no­get for mo­ti­va­tio­nen til at lø­be storm­løb mod de an­dres mål, spe­ci­elt for­di José Mourin­ho yn­der at ope­re­re med en lil­le grup­pe af spil­le­re. Så han væl­ger nog­le gan­ge at be­de si­ne spil­le­re om at slap­pe lidt af, når en sejr sy­nes sik­ker. Hold, der tit kom­mer bag­ud, er jo pi­sket til at an­gri­be. NÅ, MEN SÅ scorer Chel­sea vel ik­ke ret me­get? Jo, det er nem­lig det sjove ved det. De scorer mas­ser af mål. I øje­blik­ket er Mourin­hos hårdt kri­ti­se­re­de hold det hold i Pre­mi­er Le­ague, som har sco­ret næst­fl est gan­ge, oven i kø­bet med en kamp fær­re end de øv­ri­ge hold. 10 mål fl ere end Man­che­ster Uni­ted. 15 fl ere end Li­ver­pool.

Hvad så med Cham­pions Le­ague da? Ja, hold nu fast. Chel­sea var det hold i HE­LE Cham­pions Le­ague, som la­ve­de fl est mål i den ind­le­den­de grup­pe­spil. Fle­re end Bar­ce­lo­na, fl ere end Bay­ern Mün­chen, fl ere end Re­al Madrid. I en over­kom- me­lig pul­je, det skal si­ges. Men al­li­ge­vel. Bonus- in­fo: Det mest scoren­de hold no­gen­sin­de i den span­ske liga var Re­al Madrid i sæ­so­nen 2011/ 12. Træ­ner? Så­mænd Mourin­ho. KRI­TIK­KEN HAR I høj grad kørt på det moral­ske plan. På at Chel­sea spil­le­de unø­digt de­fen­sivt, for­di José Mourin­ho be­fa­ler det. Så­dan ser jeg ik­ke på det. Men jeg ser et Chel­sea- hold, som kø­rer på pum­per­ne p. t. Fle­re af hol­dets off en­si­ve nøg­le­spil­le­re sy­nes at væ­re kørt træt­te. Cesc Fá­bre­gas, Oscar og i no­gen grad Die­go Cos­ta. Me­get hæn­ger på Eden Ha­zard i øje­blik­ket, og selv om han er god, kan han jo ik­ke kla­re det he­le ale­ne.

Der­for spil­ler José Mourin­ho de­fen­sivt i øje­blik­ket, når han har et re­sul­tat. Der­for trak han sig til­ba­ge mod Burn­ley, da Chel­sea kom for­an. Der­for trak han sig til­ba­ge mod West Ham, da Chel­sea kom for­an. Og der­for gjor­de han det sam­me i de to Cham­pions Le­ague- kam­pe mod PSG.

Det var mu­lig­vis en taktisk brø­ler. El­ler må­ske var res­sour­cer­ne ik­ke til me­re. Det ved in­gen med sik­ker­hed. Men jeg ved i al­le til­fæl­de, at kri­tik­ken af Mourin­hos Chel­sea for at væ­re et de­struk­tivt hold, som ik­ke vil spil­le fod­bold, har væ­ret al­de­les over­dre­ven.

Fair play til al­le. Og­så til Chel­sea.

MOR­TEN BRUUN, skri­ver hver uge i BT

Thi­a­go Silva scorer det mål for Pa­ris SaintGer­main, der send­te Chel­sea ud af Cham­pions Le­ague. Ef­ter­føl­gen­de har Chel­sea og i sær­de­les­hed ma­na­ger José Mourin­ho få­et på pu­k­len for at spil­le de­fen­sivt, men kri­tik­ken er for­fejl­et, me­ner Mor­ten Bruun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.