Kri­se skal knu­ses med lan­ge bol­de

Det hul­le­de græstæp­pe på Brønd­by Sta­dion til­la­der ik­ke po­le­ret spil, så OB skal i mor­gen be­sej­res på lan­ge bol­de og in­dædt fi ght

BT - - SPORTEN - SLÅ­SKAMP Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk

LLØØRRDDAAGG 1 14.4 M. MARATRST 2S0 215015

I kølvan­det på et blodrødt regn­skab og spe­ku­la­tio­ner om træ­ner Thomas Franks jobsik­ker­hed eft er søl­le ét po­int i tre for­årskam­pe ta­ger Brønd­by i mor­gen imod OB i en kamp, der er uhy­re vig­tig, hvis klub­ben skal hol­de fast i de­res mål­sæt­ning om en top tre- pla­ce­ring.

Hjem­me på Brønd­by Sta­dion er det ble­vet til syv sej­re og blot ét ne­der­lag i de 10 hjem­me­kam­pe i in­de­væ­ren­de sæ­son. Men for­ud­sæt­nin­ger­ne er ik­ke just ble­vet bed­re, eft er vin­ter­kul­den har øde­lagt græstæp­pet end­nu me­re, end det var i for­vej­en. Det er da og­så no­get, der spil­ler en stor rol­le i kamp­for­be­re­del­ser­ne, for­tæl­ler Martin Ørnskov.

» Vi skal om­stil­le os ut­ro­ligt man­ge gan­ge, for hver gang vi spil­ler ude, vil vi ger­ne prø­ve at spil­le fod­bold, og hver gang vi spil­ler hjem­me, vil vi ik­ke, « si­ger midt­ba­ne­s­li­de­ren.

Gårs­da­gens træ­ning bød på ind­lægs­træ­ning og løb i fel­tet samt spil på an­den­bol­de. Det er da og­så op­skrift en på hjem­me­sej­re, så læn­ge ba­nen er i så dår­lig for­fat­ning.

» Der er in­gen tvivl om, at hvis vi kun­ne væl­ge, vil­le vi hel­le­re slå OB ved at væ­re bedst på bol­den end at væ­re bedst til at spar­ke den op i luf­ten, men jeg sy­nes, vi har væ­ret go­de til at om­stil­le os. Det er så­dan set li­ge me­get, om vi mø­der OB el­ler FCK, så bli­ver det en slå­skamp ude på den ba­ne, så læn­ge den er, som den er, « er­ken­der Martin Ørnskov om grønsvæ­ren, der står for­an en or­dent­lig over­ha­ling i som­mer­pau­sen.

Mang­len­de skarp­hed

Én ting er i hvert fald sik­kert, og det er, at det kræ­ver stør­re skarp­hed end i søn­da­gens kamp mod FC Kø­ben­havn, hvor bå­de Te­emu Puk­ki og Ari­el Nuñez brænd­te kæmpe­chan­cer, hvis Brønd­by skal vin­de i mor­gen.

Men gårs­da­gens træ­ning gav ik­ke grund til at tro, at den del af spil­let er ble­vet for­bed­ret. Her blev den ene bold eft er den an­den nem­lig ham­ret for­bi må­let.

Det vil Thomas Frank dog ik­ke læg­ge no­get i:

» Hvis du kig­ger på de fl este træ­nin­ger på di­ver­se fod­bold­hold, så ple­jer de ik­ke at ram­me al­tid. Det er jo desvær­re det, der er det for­ban­de­de i fod­bold. « .

Jeg tro­e­de, at når man kom­mer over Se­rie 3, stop­per man med ba­re at ban­ke til den og pla­ce­rer den i ste­det?

» Njah, det har no­get at gø­re med pla­ce­ring, men man kan nu ik­ke reg­ne med, at de al­tid spar­ker den ind. «

Men er skarp­he­den der så mod OB?

» Det ved vi ik­ke, det får vi at se søn­dag ( i mor­gen, red.). Men vi har træ­net rig­tig hårdt på at op­ti­me­re de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.