’’

BT - - SPORTEN - Kri­sti­an Bach Bak, FCM- an­fø­rer

Det er top­holds­ag­tigt at vin­de en kamp som den­ne

se­ne­ste to ude­kam­pe i først Brønd­by og nu Ran­ders har få­et fi re po­int. Det er ste­der, hvor al­le hold sæt­tes un­der mak­si­malt pres. Men i øv­rigt var jeg ik­ke et øje­blik i tvivl om, at vi vil­le vin­de. Hel­ler ik­ke da Ran­ders kom for­an. I de 15 kam­pe jeg har spil­let mod Ran­ders, har jeg nem­lig al­drig tabt. «

Hård uge

Selv­om fl er­tal­let af FCM- spil­ler­ne ik­ke var til­fred­se med præ­sta­tio­nen mod Ran­ders, blev de eft er kam­pen ik­ke de­sto min­dre rost af træ­ner Glen Rid­ders­holm.

» Træ­nings­mæs­sigt har vi haft en skidt uge. Fle­re spil­le­re har væ­ret pla­get af ska­der og syg­dom. Al­li­ge­vel fi gh­ter de sig til sej­ren. Når man får mak­si­malt po­in­tud­byt­te ud af en kamp som den­ne, er det for mig et be­vis på, at spil­ler­ne er ’ sult­ne’ og at de vil vo­res pro­jekt, « sag­de Glen Rid­ders­holm.

Ran­ders FC ind­led­te for­års­sæ­so­nen som et se­ri­øst bud på en kom­men­de dansk me­ster. Men nu har træ­ner Co­lin Tod­ds trop­per tabt de­res se­ne­ste tre kam­pe 1- 2 og ri­si­ke­rer plud­se­lig at sæt­te sin tred­je­plads over styr.

» Det er me­get skuff en­de, « sag­de Co­lin Todd eft er kam­pen og blev bak­ket op i sit syns­punkt af midt­ba­ne- ve­te­ra­nen Chri­sti­an Kel­ler.

» Jeg sy­nes, at vi le­ve­rer en god­kendt ind­sats, men tin­ge­ne er et styk­ke tid ik­ke gå­et vo­res vej. Jeg kan ik­ke for­kla­re år­sa­gen. Men det er ik­ke no­gen skam at ta­be til FCM. De ser stær­ke ud og er kla­re mester­skabs­fa­vo­rit­ter, « sag­de han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.