DÅR­LIG TIMIN

Uhel­digt for Ke­vin Magnus­sen, der cras­he­de ef­ter kø­rer­fejl

BT - - SPORTEN - IK­KE TIL UG Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Ke­vin Magnus­sens uheld un­der gårs­da­gens træ­ning var dår­lig ti­m­ing for bå­de ham og det yderst pres­se­de McLa­ren- team i Mel­bour­ne. Det me­ner to dan­ske ra­cer­kø­re­re.

Når den­ne ar­ti­kel læ­ses, kan Ke­vin Magnus­sen i te­o­ri­en væ­re da­gens mand hos McLa­ren i Mel­bour­ne.

Kva­li­fi­ka­tio­nen til Au­stra­li­ens Grand Prix bli­ver kørt lør­dag mor­gen klok­ken syv dansk tid, og en sen­sa­tio­nel præ­sta­tion af Ke­vin Magnus­sen kan der­for ven­de op og ned på det, der el­lers sat­te ham i et ær­ger­ligt lys på Al­bert Park- ba­nen fre­dag mor­gen dansk tid. ham, og det er selv­føl­ge­lig al­drig smart, og det er det for­ker­te tids­punkt, det sker på. Hav­de han nu væ­ret hur­tigst i træ­nin­gen og sat­te den i væg­gen, hav­de det ik­ke væ­ret så slemt. Men igen - det er her, man prø­ver græn­ser af, og det var ba­re en lil­le fejl, der gav et stort ud­slag, « si­ger han.

Det var ned mod ba­nens sving seks, at det gik galt for Ke­vin Magnus­sen. En fejl send­te bi­len på af­ve­je i høj­re­kur­ven, og det var dan­ske­rens egen skyld, er­kend­te han.

» Jeg pres­se­de for me­get og brem­se­de for sent. Bag­en­den skred ud på et kri­tisk tids­punkt, og selv om jeg fan­ge­de ud­skrid­nin­gen, var det for sent. Jeg røg i gru­set, og jeg ram­te mu­ren. Det var min skyld, men det er den slags, der sker, « sag­de Ke­vin Magnus­sen ef­ter­føl­gen­de.

Eks­pert og ra­cer­kø­rer Jo­hn Nielsen kal­der McLa­ren­re­ser­vens fejl for ’ tr­æls’, når man tæn­ker på, hvil­ken kri­se tea­met i for­vej­en be­fin­der sig i.

» Han la­ver en kø­re­fejl, som jeg ser det. En ty­pisk kø­re­fejl, men den hav­de desvær­re ba­re nog­le føl­ger, der var ret sto­re. Og det er selv­føl­ge­lig rig­tig tr­æls for McLa­ren- Hon­da, der har brug for al­le de ki­lo­me­ter, de kan få, så de kan kom­me vi­de­re i de­res pro­jekt med bi­len, « si­ger Jo­hn Nielsen og til­fø­jer:

» Så Ke­vin får ik­ke UG den­ne dag. «

Uhel­digt

Ke­vin Magnus­sens uheld blev mødt med tavs­hed fra team­chef Eric Boul­li­er i den ef­ter­føl­gen­de pres­se­med­del­el­se fra tea­met, hvor han i ste­det brug­te tid på at for­kla­re McLa­rens pro­ble­mer med den nye Hon­da- mo­tor.

Hos ja­pa­ner­ne hav­de Hon­das mo­tor­sport­s­chef dog over­bæ­ren­de ord til overs for den un­ge dan­sker.

» Ke­vins ulyk­ke var uhel­dig, men vi ved, at det bli­ver bed­re for ham i mor­gen ( lør­dag, red.), « lød det fra Yasuhi­sa Arai i sam­me pres­se­med­del­el­se i går.

LØR­DAG 14. MARTS 2015

Ke­vin Magnus­sens McLa­ren så ik­ke godt ud ef­ter det ubli­de mø­de med bar­ri­e­ren. Fo­to: LaPres­se/ Pho­to4/ AFP/

Reu­ters/ Grand Prix Pho­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.