’’

BT - - SPORTEN - Jo­hn Nielsen

Han la­ver en kø­re­fejl, som jeg ser det. En ty­pisk kø­re­fejl, men den hav­de desvær­re ba­re nog­le føl­ger, der var ret sto­re

Her fik Ke­vin Magnus­sen for­ment­lig den be­gyn­del­se på sit mid­ler­ti­di­ge For­mel 1- co­me­ba­ck, han mindst hav­de hå­bet på. Ke­vin Magnus­sen la­ve­de en kø­re­fejl un­der fre­da­gens træ­ning i Au­stra­li­en, hvor han pres­se­de sin McLa­ren så hårdt, at den end­te i bar­ri­e­ren.

Tr­æls fejl

Træ­nin­gen og bi­len var øde­lagt, og man kun­ne fri­stes til at kon­klu­de­re, at Ke­vin Magnus­sens ’ fri­bil­let’ blev ind­løst i for­hold til at skul­le le­ve­re et for­nuf­tigt styk­ke ar­bej­de i skyg­gen af McLa­rens mas­si­ve pro­ble­mer med tea­mets nye ra­cer og til­hø­ren­de Hon­da­mo­tor.

Men selv om det ik­ke så godt ud, be­hø­ver den 22- åri­ge ik­ke væ­re en pres­set mand, me­ner ra­cer­kø­re­ren Ron­nie Bre­mer.

» Det ser al­drig godt ud, og li­ge nu er der ek­stra øj­ne på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.