Shit hap­pens

BT - - SPORTEN -

KE­VIN MAGNUS­SEN GJOR­DE ik­ke sin For­mel 1- kar­ri­e­re no­gen tje­ne­ste, da han på ba­re fem­te om­gang af gårs­da­gens eft er­mid­dags- træ­ning til Au­stra­li­ens Grand Prix mi­ste­de her­re­døm­met over sin McLa­ren- Hon­da. Han ram­te bar­ri­e­ren i Al­berts Parks sjet­te sving, rev ven­stre for­hjul af bi­len, og så var den før­ste træ­nings­dag til VM- pre­mi­e­ren over­stå­et.

Det er i sig selv slemt nok at kø­re i bar­ri­e­ren. Det bli­ver end­nu vær­re, når det al­le­re­de sker un­der den ind­le­den­de træ­ning til årets før­ste grand­prix. Og helt slemt er det, når det sker for et team, der des­pe­rat mang­ler ki­lo­me­ter: I McLa­ren- pit­ten for­ven­ter man i dis­se uger nær­mest, at tea­mets nye Hon­da- drev­ne 2015- mo­del stop­per med alar­me­ren­de re­gel­mæs­sig­hed på grund af mo­tor­pro­ble­mer. Men net­op for­di bi­len ba­re skal kø­re, når der for en sjæl­den gangs skyld er gang i Hon­da V6e­ren, reg­ner man ik­ke med, at kost­ba­re te­st­om­gan­ge skal gå tabt på grund af kø­rer­fejl.

Ke­vin Magnus­sen er en her­ligt ær­lig ra­cer­kø­rer. Han slog om­gå­en­de fast, at ulyk­ken var hans skyld. Han hav­de brem­set for sent, var kom­met for hur­tigt ind i svin­get, var skre­det ud, og hav­de ramt mu­ren. End of story.

Der er alt­så in­gen tvivl om, at afk ørs­len i Al­bert Park har gi­vet Magnus­sen mi­nus­ser i den McLa­renka­rak­ter­bog, der kan kom­me til at af­gø­re hans For­mel 1- frem­tid. Men team­le­del­sen ved sam­ti­dig, at de må bæ­re de­res del af an­sva­ret for den smadre­de bil. UN­DER NOR­MA­LE OM­STÆN­DIG­HE­DER vil­le man kri­ti­se­re Magnus­sen for at pres­se bi­len for tid­ligt. En over­sats­ning, som den der send­te dan­ske­ren i mu­ren, skal ik­ke kom­me al­le­re­de på fem­te om­gang - man sat­ser un­der nor­ma­le om­stæn­dig­he­der først, når man har lært sin bil at ken­de og har gen­nem­ført det ud­vik­lings­pro­gram, som fre­dags- træ­nin­ger­ne pri­mært bru­ges til.

Men det er ba­re ik­ke nor­ma­le om­stæn­dig­he­der, der præ­ger McLa­ren i øje­blik­ket. Magnus­sen kom til Mel­bour­ne med søl­le 39 om­gan­ge på 2015- kon­to­en - og han hav­de slet ik­ke kørt med ful­de tan­ke ( der på grund af den øge­de vægt æn­drer bi­lens op­før­sel mar­kant), in­den han kør­te ud på Al­bert Park­ba­nen. At han pres­se­de bi­len al­le­re­de på fem­te om­gang hæn­ger og­så sam­men med, at hver­ken han el­ler team­kam­me­rat, Jen­son But­ton, ved, hvor læn­ge bi­len hol­der. I en bil, der til­brin­ger me­re tid i pit­ga­ra­gen end på ba­nen, bli­ver pro­gram­met me­get kom­pri­me­ret, når den en­de­lig kø­rer. DER­FOR VAR DET - må­ske - ik­ke for tid­ligt, Magnus­sen pres­se­de sin McLa­ren i Mel­bour­ne: Hvis han skul­le læ­re bi­len at ken­de på og om­kring skrid- græn­sen in­den lø­bet i mor­gen, var det selv­føl­ge­lig, mens den sta­dig kør­te.

Der­for: Magnus­sen gjor­de ik­ke sin For­mel 1- kar­ri­e­re no­gen tje­ne­ste i går. Men som han selv si­ger ’ shit hap­pens’.

Og i dag er en ny dag …

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.