’ Du ken­der jo Øst­eu­ro­pa …’ ’’

15.000 til­sku­e­re vil læg­ge mak­si­malt pres på KIF i Za­greb

BT - - SPORTEN - CHAM­PIONS LE­AGUE Sø­ren Paa­ske spa@ spor­ten. dk Aron Kri­stjans­son Fo­to: Claus Fi­sker

Me­get af­hæn­ger jo af, hvil­ken linje dom­mer­ne læg­ger til kam­pen

Man­ge kald­te det for en drøm­me­lod­træk­ning, da Za­greb kom op ad bow­len og blev KIF Kol­ding Kø­ben­havns mod­stan­der i Cham­pions Le­agu­es ot­ten­de­dels­fi na­ler.

I dag er det så tid for de dan­ske me­stre til at be­vi­se, at den be­teg­nel­se er kor­rekt, når før­ste op­gør spil­les på en svær ude­ba­ne i Za­greb, hvor et fa­na­tisk hjem­me­pu­bli­kum, der tæl­ler 10.000- 15.000 til­sku­e­re, har bå­ret kro­a­ter­ne frem til sejr over blandt an­dre THW Ki­el og Pa­ris SG i grup­pe­spil­let.

KIF- træ­ner Aron Kri­stjans­son har respekt for Za­grebs mand­skab, der tæl­ler fl ere kro­a­ti­ske lands­holds­spil­le­re, men det er ik­ke mod­stan­der­nes spil­le­mæs­si­ge kva­li­te­ter, der be­kym­rer ham mest.

» De har man­ge un­ge spil­le­re, som er kæm­pe ta­len­ter, og som er vok­set me­get i år. De har en god fy­sik og spil­ler ut­ro­ligt in­ten­sivt i de­res for­svar­s­ar­bej­de. Men de­res hjem­me­ba­ne er klart de­res stær­ke­ste vå­ben, « si­ger Kri­stjans­son.

Selv­om de har en stærk hjem­me­ba­ne, har du vel et så ru­ti­ne­ret mand­skab, at det ik­ke må bli­ve et te­ma, om I bli­ver på­vir­ket af det?

» Det er ik­ke det, man er ban­ge for - det er me­re det pres, Za­greb læg­ger på om­gi­vel­ser­ne. Vi har et hold, der er ru­ti­ne­ret, der kan gå ind og hol­de ho­ve­d­et koldt i så­dan en kulis­se. Vi ved, vi kom­mer un­der et stort pres, og de vil og­så ram­me pe­ri­o­der, hvor tin­ge­ne lø­ber de­res vej, og der er det vig­tigt, at vi er køli­ge og be­va­rer ro­en. «

Du si­ger, at det er det pres, Za­greb ’ læg­ger på om­gi­vel­ser­ne’, der er grund til at væ­re ban­ge for. Hvad me­ner du med det?

» Du ken­der jo Øst­eu­ro­pa … «

Det er du nødt til at ud­dy­be?

» Jeg skal ik­ke si­ge for me­get, men me­get afh æn­ger jo af, hvil­ken linje dom­mer­ne læg­ger til kam­pen, « si­ger Aron Kri­stjans­son, som ik­ke øn­sker at knyt­te fl ere kom- men­ta­rer til den del af KIFs vi­sit i Za­greb.

God for­nem­mel­se

Til gen­gæld vil han ger­ne kom­men­te­re på den spek­taku­læ­re til­gang, klub­ben har få­et i form af den island­ske hånd­bold­le­gen­de Ola­fur Ste­fans­son, der er gle­det ind i trup­pen og skal hjæl­pe KIF i den re­ste­ren­de del af Cham­pions Le­ague- sæ­so­nen. Høj­re- ba­ck­en har - trods si­ne 41 år og en til­væ­rel­se som hånd­bold­pen­sio­nist i halvan­det år - gjort det glim­ren­de i træ­nin­ger­ne.

» Han er fal­det let ind i vo­res spil, som han ken­der fra sin tid i Dan­mark og fra det island­ske lands­hold. Der­u­d­over har han jo en ene­stå­en­de spil­for­stå­el­se, som gør, at han er nem at spil­le ind. Han er i fi n fy­sisk form, og det har set for­nuft igt ud til træ­ning, men hans rol­le er me­re som afl ast­ning for Kim An­der­s­son - så hå­ber vi på, at han kan til­fø­re hol­det nog­le ek­stra pro­cent, « si­ger KIF- træ­ne­ren, der er fortrøst­nings­fuld i for­hold til dansk avan­ce­ment over to kam­pe.

» Vi har en god for­nem­mel­se. Vi har har me­re over­skud og står bed­re ru­stet bå­de men­talt og fy­sisk nu i for­hold til sid­ste år på det her tids­punkt, hvor vi ram­te en mur på man­ge må­der i ot­ten­de­dels­fi na­ler­ne mod Me­ta­lurg. Vi har haft for­del af at vin­de grund­spil­let i li­ga­en tid­ligt i den her sæ­son, så vi har for­delt res­sour­cer­ne godt i de se­ne­ste liga­kam­pe og kun­net se frem mod kam­pen i Za­greb og prø­ve at top­pe til den, « si­ger Aron Kri­stjans­son.

CHAM­PIONS LE­AGUE

DR1 kl. 18.00

En af dem, KIF skal sæt­te de­res lid til i den kro­a­ti­ske hek­se­ke­del, er ve­te­ra­nen Ola­fur Ste­fans­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.