Af ska­de skul­le man ger­ne bli­ve klog

BT - - SPORTEN -

FOR ET ÅR si­den blev KIF Kol­ding Kø­ben­havn eks­pe­de­ret ud af Cham­pions Le­agu­es ot­ten­de­dels­fi na­ler eft er to ræd­sels­ful­de kam­pe mod ma­kedon­ske Me­ta­lurg, hvor dan­sker­ne blev ud­spil­let på kryds og tværs. Hol­det ram­te et form­dyk i den pe­ri­o­de og for­må­e­de slet ik­ke at ud­for­dre Me­ta­lurg i det, der på for­hånd lig­ne­de en me­get li­ge du­el. HVIS MAN HAR ten­dens til be­kym­ring, er det svært at se bort fra, at KIF spil­le­mæs­sigt har ramt et form­dyk på no­gen­lun­de sam­me tid i den­ne sæ­son. Og nu ven­ter så igen en om­gang ot­ten­de­dels­fi na­ler, når hol­det i aft en mø­der Za­greb.

Bort­set fra ons­da­gens sejr over Søn­derjy­ske har KIF ik­ke im­po­ne­ret i de se­ne­ste kam­pe - ja, det har hol­det vel egent­lig ik­ke for al­vor gjort, si­den di­ver­se tur­ne­rin­ger blev gen­op­ta­get eft er VM- pau­sen. Er det så er ud­tryk for, at KIF skuff er igen i det­te års ot­ten­de­dels­fi na­ler?

Nej, det tror jeg fak­tisk ik­ke. Jeg til­la­der mig at væ­re op­ti­mi­stisk. Jeg har talt med en ræk­ke per­so­ner i klub­ben, og over he­le linj­en fo­ku­se­res der me­get på, at man har lært af den ned­t­ur, som hol­det ram­te sid­ste år på no­gen­lun­de sam­me tid. At man er ble­vet klog af ska­de, om man vil. Der­for er træ­nin­gen til­ret­telagt an­der­le­des i år, så KIF kan ind­fri mål­sæt­nin­gen om at klem­me sig ind i den eu­ro­pæ­i­ske top ot­te via en plads i kvart­fi na­ler­ne. LI­GE­LE­DES HAR TRÆ­NER Aron Kri­stjans­son kun­net gi­ve pau­se til de små­ska­de­de spil­le­re, for­di KIF har sid­det su­verænt på før­ste­plad­sen og der­for ik­ke har væ­ret pi­sket til sejr i de se­ne­ste liga­kam­pe, hvor sej­ren i grund­spil­let har væ­ret sik­ker. Så le­ver klub­ben nok med li­ge­gyl­di­ge ne­der­lag mod GOG og År­hus, hvis det kan gi­ve dem bed­re be­tin­gel­ser i kam­pe­ne mod Za­greb.

Og net­op sel­ve be­tin­gel­ser­ne for avan­ce­ment mod kro­a­ter­ne er i min op­tik for­nuft ige. Kva­li­te­ten på KIFs hold­kort er bed­re end Za­grebs, og spe­ci­elt i for­hold til er­fa­ring er dan­sker­ne læng­der for­an med spil­le­re som Kasper Hvidt, Lars Jør­gen­sen, Bo Spel­ler­berg, Ola­fur Ste­fans­son og Kim An­der­s­son, der til­sam­men har prø­vet alt - og me­re til - i hånd­bol­dens ver­den. De to pa­ra­me­tre skal ve­je tun­ge­re end Za­grebs stær­ke hjem­me­ba­ne, som må­ske kan ka­ste en dom­mer­med­vind af sig i aft en.

KIFs klas­se bør sik­re dem et for­nuft igt ud­gangs­punkt på Bal­kan, og der­eft er til­la­der jeg mig at for­ven­te, at kol­ding- kø­ben­hav­ner­ne gør ar­bej­det fær­dig på hjem­me­ba­ne i Brønd­by næ­ste we­e­kend.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.